Światełko do Nieba rozświetliło Polskę. 26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Informacje na temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Znaleźć tutaj można informacje dotyczące 26 Finału. Pokazana jest kwota jaką udało się zebrać w roku poprzednim. Przedstawione są również sprzęty medyczne jakie zostały zakupione za zebrane pieniądze.

Świa­tełko do Nieba roz­świe­tliło Pol­skę. Zobacz, jak wyglą­dało.

Punk­tem kul­mi­na­cyj­nym 26. Finału Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomocy jest Świa­tełko do Nieba. Tra­dy­cyj­nie roz­świe­tliło wiele pol­skich miast. Zobacz, jak wyglą­dało w tym roku.
26 Finał Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomocy w tym roku miał miej­sce 14 stycz­nia 2018 roku. Jak co roku jest to bar­dzo ogromne wyda­rze­nie, które jak każdy wiem ratuje zdro­wie a nawet życie wielu dzie­ciom. Wszystko to się dzieje za sprawą Jerzego Owsiaka, który wkłada w całą orga­ni­za­cje i przy­go­to­wa­nie całe swoje serce.

Cen­trum Tego­rocz­nej zbiórki pod­czas 26 Finału Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomocy był Plac Defi­lad w War­sza­wie. Na tym też placy zostały roz­ło­żone spe­cjalne namioty sfe­ryczne, w któ­rych znaj­dy­wało się główne stu­dio tele­wi­zyjne akcji. Na sce­nie, która znaj­dy­wała się po sąsiedzku odby­wały się kon­certy na któ­rej wystę­po­wały mię­dzy innymi Wilki, Coma i Kobra­nocka.
Wośp roz­świe­tliło całą Pol­skę.

Nie­odłącz­nym punk­tem kul­mi­na­cyj­nym Wiel­kiej Orkie­stry świą­tecz­nej Pomocy jest tzw. Świa­tełko do nieba. Także pod­czas już 26 Finału rów­nież go nie mogło zabrak­nąć. Świa­tełko do nieba odbywa się zarówno w dużych mia­stach jak i mniej­szych miej­sco­wo­ściach. Pokaz sztucz­nych ogni gościł w wielu wspa­nia­łych mia­stach mię­dzy innymi w Kra­ko­wie, Łodzi, Gdań­sku, Olsz­ty­nie, Zie­lo­nej Górze, Rze­szo­wie.

Oprócz sztucz­nych ogni odbywa się wiele wspa­nia­łych imprez bez, któ­rych całe to wspaniały wyda­rze­nie nie odbyło by się. Są to róż­nego rodzaju hap­pe­ningi, imprezy spor­towe, czy kon­certy. Dzięki hasz­taga  WOSP w TVN24 w mediach spo­łecz­no­ścio­wych infor­muje nas wszyst­kich o tym jak każdy wspiera Wielką Orkie­strę Świą­tecz­nej Pomocy w swo­ich mia­stach.

Wielką Orkie­strę Świą­tecz­nej Pomocy można wspie­rać w różny spo­sób. Są różne spo­soby wiele moż­li­wo­ści. Każdy może to robić wystar­czą tylko dobre chęci. Można dawać datki do puszek wolon­ta­riu­szy, za pomocą Inter­netu, sms-ów, można rów­nież uczest­ni­czyć w akcjach cha­ry­ta­tyw­nych.

Fun­da­cja Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pol­mocy cie­szy się ogrom­nym zaufa­niem spo­łecz­nym. Chyba nie ma osoby, która by nie popie­rała tak ogrom­nego a zara­zem tak dobrego przed­się­wzię­cia, na czele któ­rego stoi Jerzy Owsiak. Ist­nieje już tyle lat i tak na prawdę ile dobrego przy­nio­sła dla szpi­tali dla dzieci. Nie jed­nemu dziecku udało się ura­to­wać zdro­wie czy życie.

Wielka Orkie­stra Świą­tecz­nej Pomocy Pow­stała w 1993 roku. Od tego czasu bez żad­nej prze­rwy zawsze na początku stycz­nia jest orga­ni­zo­wana zbiórka pie­nię­dzy. W tym roku przy­pa­dło to 14 stycz­nia, któ­rej orga­ni­za­to­rem był jak już wyżej wspo­mnia­łam Jerzy Owsiak. Za środki, które zostają zebrane przez Wielką Orkie­strę Świą­tecz­nej Pomocy kupuje się naj­no­wo­cze­śniej­szy sprzęt medyczny, który ma słu­żyć szpi­ta­lom dzie­cię­cym w Pol­sce. Gdy tylko taki sprzęt zosta­nie zaku­piony Wielka Orkie­stra Świą­tecz­nej Pomocy prze­ka­zuje go w darze szpi­ta­lom dzie­cię­cym w Pol­sce.
W ciągu tych 25 lat Fun­da­cji WOŚP udało się zebrać ogromną liczbę pie­nię­dzy suma ta wyno­siła ponad 830 mln zło­tych. Pie­nią­dze te zostały prze­zna­czone na wspar­cie dla szpi­tali. 2 stycz­nia 2018 roku, gdzie jesz­cze do tego głów­nego finału, który miał się odbyć 14 stycz­nia pozo­stały dwa tygo­dnie doszła infor­ma­cja, że w róż­nego rodzaju aukcjach i zbiór­kach prze­kro­czono próg miliona zło­tych.

Pod­czas 25 Finału Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomocy udało się zebrać 105 mln 570 tys. 801 zł i 49 gro­szy. Pie­nią­dze te zostały prze­ka­zane na rato­wa­nie zdro­wia i życia dzieci na oddzia­łach ogól­no­pe­dia­trycz­nych oraz dla zapew­nie­nia god­nej opieki medycz­nej senio­rom.

Cel 26 Finału Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomocy był nieco inny. Śro­ski, które uda się pozy­skać, przez Fun­da­cje miały zostać prze­ka­zane „dla wyrów­na­nia szans w lecze­niu nowo­rod­ków”. Pie­nią­dze, które tra­fią do szpi­tali, mają być prze­zna­czone na wypo­sa­że­nie szpi­tali położ­ni­czych w sta­no­wi­ska do resu­scy­ta­cji nowo­rod­ków, nowo­cze­sne inku­ba­tory, apa­raty do nie­in­wa­zyj­nego wspo­ma­ga­nia oddy­cha­nia, pompy infu­zyj­nej, czy spe­cja­li­styczne apa­raty USG oraz pul­sok­sy­me­try.

Także jak widać Fun­da­cja Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomocy potrafi zdzia­łać cuda. Tak na prawdę ciężko sobie wyobra­zić, żeby w dzi­siej­szych cza­sach ich nie było. Bo to dzięki nim szpi­tale są wypo­sa­żone w nowo­cze­sny sprzęt, w któ­rym dzieci mogą wal­czyć o swoje zdro­wie a nawet o życie.

0 0 votes
Article Rating

Popularne

Udostępnij

Polecane wpisy
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Kategorie
———————————–