Connect with us

Published

on

Informacje na temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Znaleźć tutaj można informacje dotyczące 26 Finału. Pokazana jest kwota jaką udało się zebrać w roku poprzednim. Przedstawione są również sprzęty medyczne jakie zostały zakupione za zebrane pieniądze.

Świa­tełko do Nieba roz­świe­tliło Pol­skę. Zobacz, jak wyglą­dało.

Punk­tem kul­mi­na­cyj­nym 26. Finału Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomocy jest Świa­tełko do Nieba. Tra­dy­cyj­nie roz­świe­tliło wiele pol­skich miast. Zobacz, jak wyglą­dało w tym roku.
26 Finał Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomocy w tym roku miał miej­sce 14 stycz­nia 2018 roku. Jak co roku jest to bar­dzo ogromne wyda­rze­nie, które jak każdy wiem ratuje zdro­wie a nawet życie wielu dzie­ciom. Wszystko to się dzieje za sprawą Jerzego Owsiaka, który wkłada w całą orga­ni­za­cje i przy­go­to­wa­nie całe swoje serce.

Cen­trum Tego­rocz­nej zbiórki pod­czas 26 Finału Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomocy był Plac Defi­lad w War­sza­wie. Na tym też placy zostały roz­ło­żone spe­cjalne namioty sfe­ryczne, w któ­rych znaj­dy­wało się główne stu­dio tele­wi­zyjne akcji. Na sce­nie, która znaj­dy­wała się po sąsiedzku odby­wały się kon­certy na któ­rej wystę­po­wały mię­dzy innymi Wilki, Coma i Kobra­nocka.
Wośp roz­świe­tliło całą Pol­skę.

Nie­odłącz­nym punk­tem kul­mi­na­cyj­nym Wiel­kiej Orkie­stry świą­tecz­nej Pomocy jest tzw. Świa­tełko do nieba. Także pod­czas już 26 Finału rów­nież go nie mogło zabrak­nąć. Świa­tełko do nieba odbywa się zarówno w dużych mia­stach jak i mniej­szych miej­sco­wo­ściach. Pokaz sztucz­nych ogni gościł w wielu wspa­nia­łych mia­stach mię­dzy innymi w Kra­ko­wie, Łodzi, Gdań­sku, Olsz­ty­nie, Zie­lo­nej Górze, Rze­szo­wie.

Oprócz sztucz­nych ogni odbywa się wiele wspa­nia­łych imprez bez, któ­rych całe to wspaniały wyda­rze­nie nie odbyło by się. Są to róż­nego rodzaju hap­pe­ningi, imprezy spor­towe, czy kon­certy. Dzięki hasz­taga  WOSP w TVN24 w mediach spo­łecz­no­ścio­wych infor­muje nas wszyst­kich o tym jak każdy wspiera Wielką Orkie­strę Świą­tecz­nej Pomocy w swo­ich mia­stach.

Wielką Orkie­strę Świą­tecz­nej Pomocy można wspie­rać w różny spo­sób. Są różne spo­soby wiele moż­li­wo­ści. Każdy może to robić wystar­czą tylko dobre chęci. Można dawać datki do puszek wolon­ta­riu­szy, za pomocą Inter­netu, sms-ów, można rów­nież uczest­ni­czyć w akcjach cha­ry­ta­tyw­nych.

Fun­da­cja Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pol­mocy cie­szy się ogrom­nym zaufa­niem spo­łecz­nym. Chyba nie ma osoby, która by nie popie­rała tak ogrom­nego a zara­zem tak dobrego przed­się­wzię­cia, na czele któ­rego stoi Jerzy Owsiak. Ist­nieje już tyle lat i tak na prawdę ile dobrego przy­nio­sła dla szpi­tali dla dzieci. Nie jed­nemu dziecku udało się ura­to­wać zdro­wie czy życie.

Wielka Orkie­stra Świą­tecz­nej Pomocy Pow­stała w 1993 roku. Od tego czasu bez żad­nej prze­rwy zawsze na początku stycz­nia jest orga­ni­zo­wana zbiórka pie­nię­dzy. W tym roku przy­pa­dło to 14 stycz­nia, któ­rej orga­ni­za­to­rem był jak już wyżej wspo­mnia­łam Jerzy Owsiak. Za środki, które zostają zebrane przez Wielką Orkie­strę Świą­tecz­nej Pomocy kupuje się naj­no­wo­cze­śniej­szy sprzęt medyczny, który ma słu­żyć szpi­ta­lom dzie­cię­cym w Pol­sce. Gdy tylko taki sprzęt zosta­nie zaku­piony Wielka Orkie­stra Świą­tecz­nej Pomocy prze­ka­zuje go w darze szpi­ta­lom dzie­cię­cym w Pol­sce.
W ciągu tych 25 lat Fun­da­cji WOŚP udało się zebrać ogromną liczbę pie­nię­dzy suma ta wyno­siła ponad 830 mln zło­tych. Pie­nią­dze te zostały prze­zna­czone na wspar­cie dla szpi­tali. 2 stycz­nia 2018 roku, gdzie jesz­cze do tego głów­nego finału, który miał się odbyć 14 stycz­nia pozo­stały dwa tygo­dnie doszła infor­ma­cja, że w róż­nego rodzaju aukcjach i zbiór­kach prze­kro­czono próg miliona zło­tych.

Pod­czas 25 Finału Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomocy udało się zebrać 105 mln 570 tys. 801 zł i 49 gro­szy. Pie­nią­dze te zostały prze­ka­zane na rato­wa­nie zdro­wia i życia dzieci na oddzia­łach ogól­no­pe­dia­trycz­nych oraz dla zapew­nie­nia god­nej opieki medycz­nej senio­rom.

Cel 26 Finału Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomocy był nieco inny. Śro­ski, które uda się pozy­skać, przez Fun­da­cje miały zostać prze­ka­zane „dla wyrów­na­nia szans w lecze­niu nowo­rod­ków”. Pie­nią­dze, które tra­fią do szpi­tali, mają być prze­zna­czone na wypo­sa­że­nie szpi­tali położ­ni­czych w sta­no­wi­ska do resu­scy­ta­cji nowo­rod­ków, nowo­cze­sne inku­ba­tory, apa­raty do nie­in­wa­zyj­nego wspo­ma­ga­nia oddy­cha­nia, pompy infu­zyj­nej, czy spe­cja­li­styczne apa­raty USG oraz pul­sok­sy­me­try.

Także jak widać Fun­da­cja Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomocy potrafi zdzia­łać cuda. Tak na prawdę ciężko sobie wyobra­zić, żeby w dzi­siej­szych cza­sach ich nie było. Bo to dzięki nim szpi­tale są wypo­sa­żone w nowo­cze­sny sprzęt, w któ­rym dzieci mogą wal­czyć o swoje zdro­wie a nawet o życie.

0 0 votes
Article Rating
Continue Reading
Click to comment
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Aktulności

Starosta Tomasz Tamborski z zarzutami

Published

on

Starosta Tomasz Tamborski z zarzutami

Prokutor Michał Lorenc potwierdził, że staroście Tomaszowi Tamborskiemu zostały postawione zarzuty o charakterze korupcyjnym. Jeszcze rano podawano informację, że „trwają intenstywne działania śledczych”, a „ sprawa jest rozwojowa”. Czy będą kolejne zatrzymania?
(więcej…)

0 0 votes
Article Rating
Continue Reading

Artykuł Miesiąca

Afera w Kołobrzegu! Starosta i znany architekt zatrzymani. W akcji funkcjonariusze CBA

Published

on

Afera w Kołobrzegu! Starosta i znany architekt zatrzymani. W akcji funkcjonariusze CBA

czwartek w godzinach popołudniowych miało dojść do zatrzymania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne starosty Tomasza Tamborskiego. To nieoficjalne informacje, które stanowią jednak na tę chwilę, wśród polityków i urzędników, tajemnicę poliszynela – wiadomo również, że część urzędników Starostwa Powiatowego jest przesłuchiwana, urząd został przeszukany, a dzisiaj ma również zebrać się zarząd Platformy Obywatelskiej w związku z tą sprawą. Oficjalnie Tomasz Tamborski jest na urlopie do 20 października.

(więcej…)

0 0 votes
Article Rating
Continue Reading

Aktulności

Starosta Tomasz Tamborski zatrzymany

Published

on

Starosta Tomasz Tamborski zatrzymany

Prokuratura Regionalna w Szczecinie potwierdza, że starosta Tomasz Tamborski został zatrzymany przez CBA w ramach tego samego śledztwa, w toku którego zatrzymano wójta gminy Włodzimierza Popiołka i architekta będącego szefem gminnej komisji architektoniczno – urbanistycznej. Wszyscy usłyszeli zarzuty korupcyjne. Rozmawialiśmy z mecenasem reprezentującym starostę i wójta: – W mojej opinii zarzuty kierowane wobec moich klientów są absurdalne. Oczywiście nie przyznają się do winy.
(więcej…)

0 0 votes
Article Rating
Continue Reading

Popularne

Copyright © 2021 ale24.pl