Connect with us

Published

on

Polscy turyści zaatakowani na plaży w Izraelu. Szokujące okrzyki. W sposób okrutny zostali zaatakowani przez mieszkańca. Wiele obelg usłyszeli w swoim kierunku, wyzwisk, przekleństw a na koniec w okrutny sposób zostali obrzuceni kamieniami.

Pol­scy tury­ści zaata­ko­wani na plaży w Izra­elu. Szo­ku­jące okrzyki

Pol­scy tury­ści posta­no­wili spę­dzić waka­cje na plaży w Izra­elu. Miały być to dla nich wyjąt­kowe i nie­za­po­mniane waka­cje. Nie­stety stały się one dla nich jed­nym wiel­kim kosz­ma­rem. To co ich spo­tkało jest wręcz nie do opi­sa­nia, nie do pomy­śle­nia. O całej spra­wie poin­for­mo­wała nas Pol­ska turystka z Kra­kowa, która spę­dzała swój urlop w Ejla­cie. Wyglą­dało to w nastę­pu­jący spo­sób: Męż­czy­zna miał obrzu­cić pol­skich tury­stów kamie­niami i krzy­czeć w ich stronę: „Dobry Polak, to mar­twy Polak”. Oprócz tego prze­chodni mieli być nama­wiani do do ataku na pol­skich roda­ków.

To okrutne wyda­rze­nie miało miej­sce w ubie­głą nie­dzielę ok. godziny 14 czasu lokal­nego. Pol­scy tury­ści posta­no­wili spę­dzić swoje waka­cje na plaży w Ejla­cie. Pod­czas urlopu zostali w pierw­szej kolej­no­ści zacze­pieni przez jed­nego z tury­stów, który nie­opo­dal prze­cho­dził. Zało­że­niem męż­czy­zny było zaofe­ro­wa­nie wycieczki pol­skim tury­stom. Nato­miast, gdy tylko się dowie­dział skąd tak na prawdę pocho­dzą pol­scy tury­ści, że są wła­śnie pola­kami zaczął ich obra­żać. Pol­scy tury­ści usły­szeli w swoim kie­runku wiele wul­gar­nych słów. Wykrzy­ki­wał rów­nież wiele antypol­skich haseł. Oprócz tego męż­czy­zna który zaata­ko­wał pol­skich tury­stów zaczął naga­by­wać i zachę­cać innych ludzi by robili to samo co on. Zale­żało mu na tym by zachę­cić innych ludzi do ataku na Pola­ków. Oprócz tych wszyst­kich obelg, które otrzy­mali w swoim kie­runku, zostali obrzu­cani kamie­niami.

Do końca tak na prawdę nie wia­domo, dla­czego taka sytu­acja w ogóle miała miej­sce. Są pewne podej­rze­nia, że sytu­acja ta może mieć zwią­zek z kon­tro­wer­sjami które poja­wiły się po nowe­li­za­cji ustawy o IPN. Prawo Izra­ela mówi: „za „przy­pi­sy­wa­nie, publicz­nie i wbrew fak­tom, pol­skiemu naro­dowi lub pań­stwu odpo­wie­dzial­no­ści za zbrod­nie popeł­nione przez III Rze­szę Nie­miecką lub inne zbrod­nie prze­ciwko ludz­ko­ści, poko­jowi i zbrod­nie wojenne” -Wła­dze Izra­ela wypo­wie­działy się prze­ciw temu prawu. Oprócz tego, że wła­dze są temu prze­ciwne to rówież gro­zić ma kara wię­zie­nia do trzech lat lub kara grzywny.

Pol­ska strona chce cał­ko­wi­cie zakończy z wiecz­nym ata­ko­wa­niem, poni­ża­niem, czy obra­ża­niem pola­ków. Nie pozwoli wię­cej na to by były uży­wane takie zwroty jak „pol­skie obozy śmierci”. Przy­po­mina, że ni­gdy pol­skich obo­zów nie było, nie ma i nie będzie. Owszem były obozy ale nie pol­skie tylko ” nazi­stow­skie, faszy­stow­skie, nie­miec­kie”.

Nie­stety strona Izra­el­ska nie popiera tego według nich nie będzie wtedy można mówić o mię­dzy innymi o pogro­mach czy szmal­cow­ni­kach – czyli o tych Pola­kach, któ­rzy wyda­wali Żydów na na śmierć Niem­com. Nie­stety były takie przy­padki, ale nikt nie jest w sta­nie oce­nić jak dużo ich było. Liczba tzw. szmal­cow­ni­ków pozo­staje kom­plet­nie nie­znana. Działo się tak, ponie­waż mimo, że wojny już nie było, zakoń­czyła się to dalej było dono­szone wła­dzom – ale już nie na Żydów, tylko na dzia­ła­czy anty­ko­mu­ni­stycz­nego pod­zie­mia. I wła­śnie to ura­to­wało ich przed karą za swoje zbrod­nie pod­czas oku­pa­cji.

0 0 votes
Article Rating
Continue Reading
Click to comment
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Aktulności

Uwaga na maile Bnp Paribas Bank

Published

on

Bnpparibas Bank

Oszuści znowu rozsyłają fałszywe maile tym razem podszywają się pod Bnp Paribas Bank.

(więcej…)

5 1 vote
Article Rating
Continue Reading

felietony

Jak naprawić przeciekający dach bez zmiany pokrycia?

Published

on

Jak naprawić przeciekający dach bez zmiany pokrycia?

Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, ale przeciekający dach nie zawsze wymaga zmiany całego pokrycia, tylko jego naprawy. Oczywiście jest to znacznie mniej kosztowne, a co najważniejsze można to zrobić w stosunkowo łatwy i szybki sposób. Nie potrzeba do tego specjalnych umiejętności, dlatego też powinien sobie z tym poradzić absolutnie każdy. Naprawa przeciekającego dachu nie jest, aż tak bardzo skomplikowanym zadaniem.

(więcej…)

0 0 votes
Article Rating
Continue Reading

Kołobrzeg

Na S6 ciężarówka uderzyła w samochód straży pożarnej

Published

on

Na S6 ciężarówka wpadła w wóz straży pożarnej

W przestrzeni Stramnicy trafiło do porównania z udziałem wozu kołobrzeskich strażaków.

Na trasie S6 w samochód warty miał wjechać inny pojazd. Trwa ustalanie przyczyn zdarzenia. Więcej informacji wkrótce.

Aktualizacja:

W zdarzeniu nikomu nic się nie stało. 60-letni kierowca ciężarówki został ukarany 500 zł mandatem

5 1 vote
Article Rating
Continue Reading

Popularne

Copyright © 2021 ale24.pl