Connect with us

Published

on

Polscy turyści zaatakowani na plaży w Izraelu. Szokujące okrzyki. W sposób okrutny zostali zaatakowani przez mieszkańca. Wiele obelg usłyszeli w swoim kierunku, wyzwisk, przekleństw a na koniec w okrutny sposób zostali obrzuceni kamieniami.

Pol­scy tury­ści zaata­ko­wani na plaży w Izra­elu. Szo­ku­jące okrzyki

Pol­scy tury­ści posta­no­wili spę­dzić waka­cje na plaży w Izra­elu. Miały być to dla nich wyjąt­kowe i nie­za­po­mniane waka­cje. Nie­stety stały się one dla nich jed­nym wiel­kim kosz­ma­rem. To co ich spo­tkało jest wręcz nie do opi­sa­nia, nie do pomy­śle­nia. O całej spra­wie poin­for­mo­wała nas Pol­ska turystka z Kra­kowa, która spę­dzała swój urlop w Ejla­cie. Wyglą­dało to w nastę­pu­jący spo­sób: Męż­czy­zna miał obrzu­cić pol­skich tury­stów kamie­niami i krzy­czeć w ich stronę: „Dobry Polak, to mar­twy Polak”. Oprócz tego prze­chodni mieli być nama­wiani do do ataku na pol­skich roda­ków.

To okrutne wyda­rze­nie miało miej­sce w ubie­głą nie­dzielę ok. godziny 14 czasu lokal­nego. Pol­scy tury­ści posta­no­wili spę­dzić swoje waka­cje na plaży w Ejla­cie. Pod­czas urlopu zostali w pierw­szej kolej­no­ści zacze­pieni przez jed­nego z tury­stów, który nie­opo­dal prze­cho­dził. Zało­że­niem męż­czy­zny było zaofe­ro­wa­nie wycieczki pol­skim tury­stom. Nato­miast, gdy tylko się dowie­dział skąd tak na prawdę pocho­dzą pol­scy tury­ści, że są wła­śnie pola­kami zaczął ich obra­żać. Pol­scy tury­ści usły­szeli w swoim kie­runku wiele wul­gar­nych słów. Wykrzy­ki­wał rów­nież wiele antypol­skich haseł. Oprócz tego męż­czy­zna który zaata­ko­wał pol­skich tury­stów zaczął naga­by­wać i zachę­cać innych ludzi by robili to samo co on. Zale­żało mu na tym by zachę­cić innych ludzi do ataku na Pola­ków. Oprócz tych wszyst­kich obelg, które otrzy­mali w swoim kie­runku, zostali obrzu­cani kamie­niami.

Do końca tak na prawdę nie wia­domo, dla­czego taka sytu­acja w ogóle miała miej­sce. Są pewne podej­rze­nia, że sytu­acja ta może mieć zwią­zek z kon­tro­wer­sjami które poja­wiły się po nowe­li­za­cji ustawy o IPN. Prawo Izra­ela mówi: „za „przy­pi­sy­wa­nie, publicz­nie i wbrew fak­tom, pol­skiemu naro­dowi lub pań­stwu odpo­wie­dzial­no­ści za zbrod­nie popeł­nione przez III Rze­szę Nie­miecką lub inne zbrod­nie prze­ciwko ludz­ko­ści, poko­jowi i zbrod­nie wojenne” -Wła­dze Izra­ela wypo­wie­działy się prze­ciw temu prawu. Oprócz tego, że wła­dze są temu prze­ciwne to rówież gro­zić ma kara wię­zie­nia do trzech lat lub kara grzywny.

Pol­ska strona chce cał­ko­wi­cie zakończy z wiecz­nym ata­ko­wa­niem, poni­ża­niem, czy obra­ża­niem pola­ków. Nie pozwoli wię­cej na to by były uży­wane takie zwroty jak „pol­skie obozy śmierci”. Przy­po­mina, że ni­gdy pol­skich obo­zów nie było, nie ma i nie będzie. Owszem były obozy ale nie pol­skie tylko ” nazi­stow­skie, faszy­stow­skie, nie­miec­kie”.

Nie­stety strona Izra­el­ska nie popiera tego według nich nie będzie wtedy można mówić o mię­dzy innymi o pogro­mach czy szmal­cow­ni­kach – czyli o tych Pola­kach, któ­rzy wyda­wali Żydów na na śmierć Niem­com. Nie­stety były takie przy­padki, ale nikt nie jest w sta­nie oce­nić jak dużo ich było. Liczba tzw. szmal­cow­ni­ków pozo­staje kom­plet­nie nie­znana. Działo się tak, ponie­waż mimo, że wojny już nie było, zakoń­czyła się to dalej było dono­szone wła­dzom – ale już nie na Żydów, tylko na dzia­ła­czy anty­ko­mu­ni­stycz­nego pod­zie­mia. I wła­śnie to ura­to­wało ich przed karą za swoje zbrod­nie pod­czas oku­pa­cji.

0 0 votes
Article Rating
Continue Reading
Click to comment
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Aktulności

Starosta Tomasz Tamborski z zarzutami

Published

on

Starosta Tomasz Tamborski z zarzutami

Prokutor Michał Lorenc potwierdził, że staroście Tomaszowi Tamborskiemu zostały postawione zarzuty o charakterze korupcyjnym. Jeszcze rano podawano informację, że „trwają intenstywne działania śledczych”, a „ sprawa jest rozwojowa”. Czy będą kolejne zatrzymania?
(więcej…)

0 0 votes
Article Rating
Continue Reading

Artykuł Miesiąca

Afera w Kołobrzegu! Starosta i znany architekt zatrzymani. W akcji funkcjonariusze CBA

Published

on

Afera w Kołobrzegu! Starosta i znany architekt zatrzymani. W akcji funkcjonariusze CBA

czwartek w godzinach popołudniowych miało dojść do zatrzymania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne starosty Tomasza Tamborskiego. To nieoficjalne informacje, które stanowią jednak na tę chwilę, wśród polityków i urzędników, tajemnicę poliszynela – wiadomo również, że część urzędników Starostwa Powiatowego jest przesłuchiwana, urząd został przeszukany, a dzisiaj ma również zebrać się zarząd Platformy Obywatelskiej w związku z tą sprawą. Oficjalnie Tomasz Tamborski jest na urlopie do 20 października.

(więcej…)

0 0 votes
Article Rating
Continue Reading

Aktulności

Starosta Tomasz Tamborski zatrzymany

Published

on

Starosta Tomasz Tamborski zatrzymany

Prokuratura Regionalna w Szczecinie potwierdza, że starosta Tomasz Tamborski został zatrzymany przez CBA w ramach tego samego śledztwa, w toku którego zatrzymano wójta gminy Włodzimierza Popiołka i architekta będącego szefem gminnej komisji architektoniczno – urbanistycznej. Wszyscy usłyszeli zarzuty korupcyjne. Rozmawialiśmy z mecenasem reprezentującym starostę i wójta: – W mojej opinii zarzuty kierowane wobec moich klientów są absurdalne. Oczywiście nie przyznają się do winy.
(więcej…)

0 0 votes
Article Rating
Continue Reading

Popularne

Copyright © 2021 ale24.pl