Connect with us

Published

on

Wszystkie informacje na temat Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu. Szkoła ta przeszła diametralną zmianę rozwojową.Utworzyła wiele ciekawych kierunków dzięki którym zarówno chłopacy jak i dziewczyny mogą się kształcić i rozwijać.

Zespół Szkół Mor­skich im. Pol­skich Ryba­ków i Mary­na­rzy w Koło­brzegu.

 

W 1945 roku ofi­cjal­nie a zara­zem for­mal­nie została powo­łana pierw­sza szkoła mor­ska w Koło­brzegu nosząca miano Liceum Rybac­kie. Pomimo tego nie zaczęła jesz­cze ona rzeczywiście funk­cjo­no­wać. 1 marca 1967 roku Mini­ster Żeglugi Janusz Bura­kie­wicz podpisał roz­po­rzą­dze­nie, które powo­ły­wało do życia Tech­ni­kum Rybo­łów­stwa Mor­skiego w Koło­brzegu.

Dyrek­tor Zasad­ni­czej Szkoły Rybo­łów­stwa Mor­skiego w Dar­ło­wie – star­szy mecha­nik Stanisław Szy­mań­ski miał za zada­nie zor­ga­ni­zo­wa­nie szkoły. Szkoła tym­cza­sowo znaj­dy­wała się w budynku byłego hotelu „Bał­tyk”, przy ulicy Gieł­do­wej 12 (róg ul. Walki Mło­dych). Pomiesz­cze­nie miały być prze­zna­czone na biura, kan­ce­la­rię oraz inter­nat. Ucz­nio­wie mieli się uczyć w dwóch salach lek­cyj­nych Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego przy ul. Dłu­giej. Szkoła powsta­wała w mgnie­niu oka przez co trzeba było godzić się na wiele pro­wi­zo­rycz­nych rzeczy. Szkoła cie­szyła się dużym zain­te­re­so­wa­niem, ponie­waż już do pierw­szej klasy zgłosiło się 80 chęt­nych osób co spo­wo­do­wało, że zostały utwo­rzone dwie pierw­sze klasy. Jedna klasa była klasa inter­nacką (znaj­dy­wali się tutaj ucznio­wie spoza Koło­brzegu), druga klasa była klasą miej­scową, która prze­zna­czona była dla absol­wen­tów koło­brze­skich szkół pod­sta­wo­wych. Zarówno jedna jak i druga klasa liczyła po 40 osób.

Krzysz­tof Fior­dow, który był kie­row­ni­kiem inter­natu 15 sierp­nia 1967 roku prze­jął budy­nek po hotelu i wraz z nowo przy­ję­tymi pra­cow­ni­kami adap­to­wał obiekt inter­natu do przy­ję­cia nowych uczniów. Przez dwa tygo­dnie trwały prace remon­towe orga­ni­za­cyjne i porząd­kowe. Po tych dwóch tygo­dniach cięż­kiej pracy budy­nek nada­wał się do przy­ję­cia chłop­ców z różnych stron Pol­ski. Budy­nek wyglą­dał w nastę­pu­jący spo­sób, że na par­te­rze znaj­dy­wały się biura szkoły oraz nie wielka świe­tlica, na pierw­szym pię­trze znaj­dy­wał się pokój do nauki wła­snej, pokoje dla wycho­waw­ców, izo­latka, maga­zyn i biblio­teka. Nato­miast na dru­gim i trze­cim pię­trze było do dys­po­zy­cji 10 pokoi czte­ro­oso­bo­wych.

Rok szkolny roz­po­czął się w spo­sób uro­czy­sty, nie było żad­nych opóź­nień i innych prze­szkód co pozwo­liło na spo­kojne kom­ple­to­wa­nie nie­zbęd­nej kadry dydak­tycz­nej. 1 wrze­śnia 1967 roku uro­czyście roz­po­czął się rok szkolny, który miał miej­sce w inter­na­cie. Pod­czas rozpo­czę­cia roku szkol­nego mło­dzież oraz całe grono peda­go­giczne zostało uro­czy­ście przywi­tane przez dyrek­tora szkoły Sta­ni­sława Szy­mań­skiego. Pod­czas tej uro­czy­sto­ści dyrektor przed­sta­wił jakie są cele oraz zada­nia do wyko­na­nia przez szkołę. Nato­miast kierownik inter­natu Krzysz­tof Fior­dow przed­sta­wił uczniom jakie będą pano­wały zasady w szkole wią­zały się one z orga­ni­za­cją oraz regu­la­mi­nem. Po tym wsz­yst­kim ucznio­wie zostali przy­znani do klas oraz zostały im prze­ka­zane mun­dury, które zostały wypo­ży­czone z Zasad­ni­czej Szkoły Rybo­łów­stwa Mor­skiego w Dar­ło­wie. Następ­nego dnia wszyscy chłopcy odbyli marsz z ulicy Gieł­do­wej do tzw. „ogól­niaka”. Wzbu­dzali u innych przechodniów zachwyt. Szkoła została bar­dzo szybko zaak­cep­to­wana przez miesz­kań­ców Koło­brzegu dzięki czemu szkoła ta zyskała ogromną sym­pa­tię.

100 km od Koło­brzegu
w roku szkol­nym 1968/69 przy­jęto 80 nowych uczniów. Szkoła podwo­iła swoją liczeb­ność, powstały już cztery klasy. Nato­miast warunki inter­nac­kie pozo­stały bez zmian.
Przez to, że uczniów przy­by­wało a nie­stety miej­sca w inter­na­cie było coraz to mniej szkoła wyna­jęła stan­cje w pobliżu ul. Gieł­do­wej za które pono­siła opłaty. Zaję­cia ogól­no­kształ­cące nie ule­gły żad­nym zmia­nom tak jak do tej pory odby­wały się one w LO. Oprócz tego doszły nowe przedmioty zawo­dowe, co spo­wo­do­wało, że trzeba było zor­ga­ni­zo­wać warsz­taty szkolne. Zaję­cia odby­wały się w róż­nych miej­scach. Jedne pro­wa­dzone były w piw­ni­cach ówcze­snego Stu­dium Nau­czy­ciel­skiego oraz w warsz­ta­tach Zasad­ni­czej Szkoły mechanicznej, inne zaś jak np. zaję­cia z sie­ciar­stwa odby­wały się w PPiUR „Barka”.

W 1968 roku ucznio­wie mieli swoją pierw­szą mor­ską wyprawę był to rejs pod­czas któ­rego mieli moż­li­wość odby­cia swo­ich pierw­szych prak­tyk na kutrach mor­skich. W 1969 roku ucznio­wie TRM-u zyskali sto­łówkę, która została stwo­rzona z w pomiesz­cze­niach Biblio­teki Miej­skiej. Szkoła roz­wijała się coraz to bar­dziej dzięki czemu udało jej się zdo­być nową powierzch­nię użyt­kową w bara­kach po Zasad­ni­czej Szkole budow­lanej przy ul. Kamien­nej.

W czerwcu 1970 roku Szkoła zmie­niła dyrek­tora został nim nauczy­ciel mate­ma­tyki Jan Dzionk. Sta­ni­sław Szy­mań­ski poże­gnał się ze szkołą, uczniami, radą peda­go­giczną i rozpoczął pracę w Zjed­no­cze­niu Gospo­darki Ryn­ko­wej w Szcze­ci­nie. Dzięki temu, że szkoła miała do dys­po­zy­cji dwa inter­naty zarówno przy ul. Kamien­nej jak i przy ul. Giełdowej zatrud­niono nowych nauczy­cieli i wycho­waw­ców.

Rok 1971 był rokiem zmian dla szkoły. Zmie­niły się przede wszyst­kim warunki pracy. Szkoła otrzy­mała tym­cza­sową wła­sną loka­li­za­cję w czę­ści Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 5 mieli rów­nież prawo do korzy­sta­nia w niej z sali gim­na­stycz­nej. Szkoła bar­dzo długo cze­kała na to by została im przy­znana loka­li­za­cja szkoły przy ul. Arci­szew­skiego aż w końcu się docze­kała. Oprócz tego wszyst­kiego były fun­du­sze, które dały moż­li­wość budowy szkoły, nie cze­ka­jąc roz­po­częto prace budow­lane. Ucz­nio­wie rów­nież wyka­zy­wali się spo­łecz­nie, ponie­waż niektóre prace budow­lane sami wyko­ny­wali. Pierwsi absol­wenci ukoń­czyli tą szkołę w roku 1972. Nato­miast od wrze­śnia zawsze w szkole pewne zmiany.

Utwo­rzono nowe spe­cjal­no­ści: nawi­ga­cyjno-poło­wową i mecha­niczną.
Wrze­sień 1973 rok był rokiem prze­ło­mo­wym dla wszyst­kich. Szkoła otrzy­mała do użytku nowy inter­nat, dzięki któ­remu mogło w nim zamiesz­kać aż 288 osób. Szkoła została skoszaro­wana przez co nie wędro­wali już tak jak do tej pory. Budowa szkoły oraz wszel­kie prace z tym zwią­zane skoń­czyły się w czerwcu 1974 roku. Rów­nież w tym roku budy­nek został oddany do użytku. Prze­ło­mo­wym a także jak uro­czy­stym wyda­rze­niem dla szkoły było otrzy­ma­nie sztan­daru, oprócz tego ucznio­wie zło­żyli uro­czy­ste przy­rze­cze­nie. Pod­czas tej uro­czy­sto­ści szkoła miała zaszczyt gościć m.in. Mini­stra Han­dlu Zagra­nicznego i Gospo­darki Mor­skiej wice­pre­miera Kazi­mierza Olszew­skiego i I Sekre­tarza Komi­tetu Woje­wódz­kiego PZPR – Wła­dy­sława Koz­dry. To był nowy a jakże uro­czy­sty i ważny etap w życiu szkoły.

W 1975 roku ponow­nie nastę­puje zmiana dyrek­tora następcą Jana Dzionka zostaje pan Maciej Zien­tala. W 1976 roku powstaje Poli­ce­alne Stu­dium Radio­ko­mu­ni­ka­cji Mor­skiej, na wydział ten przy­było aż 15 słu­cha­czy z Wiet­namu. W następ­nym roku przy­je­chała kolejna grupa Wiet­nam­czy­ków, która liczyła tym razem 18 słu­cha­czy. W ZSM uczyła się rów­nież grupa Nigie­ryj­czy­ków. Przy­byli oni do szkoły w roku 1981.

28 lipca 1976 roku – data ta miała dwa ważne wyda­rze­nia. Jed­nym z wyda­rzeń było zwodowa­nie statku dla szkoły – traw­ler prze­twór­nię m/t „Admi­rał Arci­szew­ski”. Dru­gim waż­nym wyda­rze­niem było to, że szkoła zmie­niła swoją nazwę na Zespół Szkół Rybo­łów­stwa Mor­skiego.

Szkoła swój pierw­szy Jubi­le­usz obcho­dziła w paździer­niku 1977 roku. Z tej oka­zji został zorga­ni­zo­wany zjazd absol­wen­tów. Dzięki temu, że została podnie­siona ban­dera na szkol­nym statku pierwsi ucznio­wie, któ­rych grupa liczyła 54 osoby mieli moż­li­wość wyru­sze­nia w długi rejs na łowi­ska afry­kań­skie. Szkole udało się rów­nież zaku­pić pierw­sze jachty MKM „Płowce”, „Grun­wald”. Dyrek­tor Maciej Zen­tala w roku 1979 wspól­nie z grupą nauczy­cieli wyje­chał na kon­trakt do Angoli, gdzie orga­ni­zo­wał śred­nią szkołę mor­ską. Pobyt ten nie trwał długo, ponie­waż tylko do 1 wrze­śnia 1980 roku. W tym cza­sie sta­no­wi­sko dyrek­tora objął Alek­san­der Dąbrow­ski. Nato­miast od 1 wrze­śnia 1980 roku do do 1 wrze­śnia 2002 roku funk­cję dyrek­tora spra­wo­wał Kazi­mierz Świd­nicki.
Rok 1992 był rokiem kiedy to szkoła obcho­dziła 25-lecie ist­nie­nia. Z tej oka­zji odbył się kolejny zjazd absol­wen­tów. Nade­szły w szkole kolejne zmiany. Szkoła zmie­niła autor­ski program naucza­nia w kla­sach nawi­ga­cyj­nych. Szkoła zmie­niła także nasta­wie­nie ­pod kątem kształ­ce­nia. Zaczęła kształ­cić tech­ników nawi­ga­torów. Pow­stała nowa spe­cja­li­za­cja a mianowi­cie: Tech­ni­kum Och­rony Śro­do­wi­ska – tech­ni­kum to dało moż­li­wość nauki również dziew­czy­nom.

W 1993 roku szkoła zmie­niła swoją nazwę. Aż po dzień dzi­siej­szy działa jako Zespół Szkół Mor­skich. 11 paździer­nika 1997 roku szkoła obcho­dzi swoje 30 – lecie, szkoła otrzy­muje poświę­cony nowy sztan­dar.

Od 1 wrze­śnia 2002 roku nastę­pują kolejne zmiany funk­cje dotych­cza­so­wego dyrek­tora, którym był Kazi­mierz Świd­nicki przej­muje Lech Pie­czyń­ski, nato­miast wicedyrek­torem zostaje Jolanta Żbi­kow­ska.

W 2003 roku szkoła otwiera nowy kie­ru­nek nosi on nazwę: tech­nik spe­dy­tor. Szkoła coraz to bar­dziej się roz­wija co pozwala na to, że od 1 wrze­śnia w skład Zespołu Szkół Mor­skich włączono rów­nież III Liceum Ogól­no­kształ­cące w Koło­brzegu.

Jak widać szkoła nie stoi w miej­scu daje to coraz to więk­sze moż­li­wo­ści. Przy­kła­dem tego jest wpro­wa­dze­nie nowego kie­runku jakim jest: tech­nik logo­styk. Został on wpro­wa­dzony w roku szkol­nym 2004/2005. Dzięki temu, że szkoła speł­niła sze­reg licz­nych wymo­gów uzyskała Cer­ty­fi­kat Zarzą­dza­nia Jako­ścią PN-EN ISO 9001:2001
Obecny dyrek­toe Lech Pie­czyń­ski sta­wia na moder­ni­za­cje szkoły. Odby­wają się różne remonty, dzięki któ­rym szkoła ta znaj­duje się we współ­cze­snym rynku edu­ka­cyj­nym. W 2005 roku biblio­teka szkolna znaj­duje swoje nowe miej­sce dzięki któ­remu jest bardziej prze­stronna, ma miej­sce na czy­tel­nię oraz kącik inter­ne­towy. A co za tym idzie jest to kolejne udo­god­nie­nie dla uczniów.
Rok 2006 jest rokiem zmian i nowo­ści dla szkoły. Remontu docze­kały się także warsz­taty szkolne. Ruszyły pro­gram ” Szko­le­nie Gra­niczne”. W paździer­niku gdy miała miej­sce uroczy­stość ślu­bo­wa­nia klas pierw­szych szkoła otrzy­mała Złotą Odz­nakę Hono­rową Gryfa Zachodniopomor­skiego.

W marcu 2007 roku szkoła otrzy­mała Krzyż Ligii Mor­skiej „PRO MARI NOSTRO”
Szkołą otrzy­mała imię gdzie jej pełna nazwa brzmiała Zespół Szkół Mor­skich im. Pol­skich Ryba­ków i Mary­na­rzy. Nada­nie imie­nia odbyło się pod­czas 40 – lecia szkoły.
Pierw­szego wrze­śnia 2008 roku na mun­du­rach uczniów można zauwa­żyć nową spe­cjalkę. Jest to ozna­cze­nie kie­runku eks­pe­ry­men­tal­nego – tech­nik tury­styki mor­skiej.
W kwiet­niu 2010 roku poże­gnano się z tech­ni­kum ochrony śro­do­wi­ska. Po waka­cjach do użytku zostaje oddany symu­la­tor map elek­tro­nicz­nych.

Wio­sną 2011 roku mecha­nicy mają moż­li­wość odby­cia prak­tyk w stoczni A& P w Fal­mo­uth. Nato­miast w kwiet­niu szkołę opusz­czają ostatni ucznio­wie tech­nik spe­dy­tor.
Dziew­częta mają moż­li­wość od 1 wrze­śnia 2013 roku uczyć się na kie­runku technik mechanik okrę­towy.

Pow­stał nowy kie­ru­nek taki jak: tech­nik eks­plo­ata­cji por­tów i ter­mi­nali. Nabór został przeprowa­dzony w 2014 roku.

Od 2016 roku Zespół Szkół Mor­skich składa się z Tech­ni­kum Mor­skiego z kie­run­kami technik nawi­ga­tor mor­ski i tech­nik mecha­nik okrę­towy oraz z Tech­ni­kum Trans­por­to­wego.
Szkoła ta oprócz tego, że sta­wia naukę na pierw­szym miej­scu i przygotowuje uczniów na jak naj­wyż­szym pozio­mie wyróż­nia się rów­nież tym, że wła­śnie dzięki temu, że jest szkołą o pro­filu morskim posiada w swoim zasięgu wiele rodzaj warsz­ta­tów z któ­rych ucznio­wie mają moż­li­wość korzy­sta­nia. Są to:
1. dział obróbki ręcz­nej – Ryszard Kaczo­row­ski,
2. dział obróbki mecha­nicz­nej – Ryszard Kaczo­row­ski,
3. działy spa­wal­nic­twa nr 1 i nr 2 – Wacław Obręm­ski,
4. dział elek­tro­tech­niczny – Mariusz Kra­śniew­ski,
5. dział kuźni – Tade­usz Żukow­ski,
6. dział obsługi sil­ni­ków – Euge­niusz Pią­tek,
7. dział remon­tów i napraw – Euge­niusz Pią­tek,
8. dział obróbki drewna (sto­lar­nia) – Cze­sław Krew­ski,
Kadra
kierownictwo szkoły

Dyrek­tor szkoły: mgr Lech Pie­czyń­ski
Wice­dy­rek­tor: mgr Jolanta Żbi­kow­ska
Wice­dy­rek­tor: mgr inż. Joanna Hudziak
Główna księ­gowa: mgr Irena Frąc­ko­wiak
Kie­row­nik warsz­ta­tów i prak­tyk zawo­do­wych: mgr inż. Zyg­munt Figie­lek
Kie­row­nik inter­natu: Ryszard Waś­kow­ski
Kie­row­nik gospo­dar­czy: Andrzej Hładki
Kie­row­nik sto­łówki: Anna Zych
Sekre­tarz szkoły: Jolanta Kruk

Kadra Zespołu Szkół Mor­skich w Koło­brzegu:

Gabriela Antos – wycho­wa­nie fizyczne, teo­ria i wycho­wa­nie mor­skie,
Tomasz Baka­la­rek – wycho­wa­nie fizyczne,
Joanna Bed­nar­ska – histo­ria, wos,
Iwona Bogu­sze­wicz – histo­ria, wos, wycho­wawca inter­natu,
Woj­ciech Bro­niecki – wycho­wa­nie fizyczne,
Kamila Budzich – che­mia, mate­ma­tyka, wycho­wa­nie do życia w rodzi­nie,
Piotr Chla­stawa – język rosyj­ski, wycho­wawca inter­natu,
Anna Cybul­ska-Figie­lek – fizyka,
Tomasz Dąbrow­ski – język hisz­pań­ski,
Alek­san­dra Dju­rić – język angiel­ski,
Andrzej Duda – wycho­wawca inter­natu,
Woj­ciech Dzier­kow­ski – język nie­miecki,
Zyg­munt Figie­lek – przedmioty zawo­dowe – tech­niczne,
Rado­sław Fron­cala – edu­ka­cja dla bez­pie­czeń­stwa, infor­ma­tyka,
Łukasz Gło­dow­ski – przedmioty zawo­dowe – nawi­ga­cja,
Mał­go­rzata Gra­bek – wycho­wawca inter­natu,
Tomasz Grze­gor­czyk – przedmioty zawo­dowe – nawi­ga­cja,
Renata Grze­sik–Grze­nicka – język angiel­ski,
Alina Haj­da­mo­wicz – przedmioty zawo­dowe – logi­styka,
Jolanta Han­kie­wicz – język pol­ski, wie­dza o kul­tu­rze,
Andrzej Hładki – teo­ria i wycho­wa­nie mor­skie,
Beata Hływa – wycho­wa­nie fizyczne,
Irena Hryn­ce­wicz-Roma­nów – język pol­ski, wie­dza o kul­tu­rze,
Joanna Hudziak – che­mia, fizyka,
Hanna Hyr­cza-Fal­kow­ska – język nie­miecki, wycho­wawca inter­natu,
Bar­bara Jasnoch – biblio­tekarz szkolny,
Kata­rzyna Kacz­ma­ryk-Abram – język nie­miecki, wycho­wawca inter­natu,
Ryszard Kaczo­row­ski – przedmioty zawo­dowe – tech­niczne,
Mał­go­rzata Kadrzyń­ska – pod­stawy przed­się­bior­czo­ści, etyka,
Piotr Karel – reli­gia,
Leszek Kar­kut – opie­kun radio­klubu,
Adam Kościelny – przedmioty zawo­dowec – mecha­nika, teo­ria i wycho­wa­nie mor­skie,
Sta­ni­sława Kow­gan – mate­ma­tyka,
Mariusz Kra­śniew­ski – przedmioty zawo­dowe
Monika Kreis-Pasi­kow­ska – mate­ma­tyka,
Cze­sław Krew­ski – przedmioty zawo­dowe – tech­niczne,
Beata Laskow­ska – przedmioty zawo­dowe – logi­styka,
Iwona Lubacz – reli­gia,
Andrzej Mali­now­ski – język angiel­ski,
Janina Mar­kie­wicz – mate­ma­tyka,
Bar­bara Michal­ska – język pol­ski, wie­dza o kul­tu­rze,
Beata Moraw­ska – przedmioty zawo­dowe – logi­styka,
Justyna Naha­jow­ska – język angiel­ski,
Hen­ryk Nowo­rol­nik – przedmioty zawo­dowe – nawi­ga­cja,
O. Robert Woły­niec – reli­gia,
Wacław Obrem­ski – przedmioty zawo­dowe – tech­niczne,
Ewa Ołdak – wycho­wawca w inter­na­cie,
Marek Padjas – szko­le­nie gra­niczne, teo­ria i wycho­wa­nie mor­skie, przedmioty zawo­dowe – nawi­ga­cja,
Pasi­kow­ski Woj­ciech język angiel­ski,
Bar­bara Pią­tek – biblio­tekarz szkolny,
Euge­niusz Pią­tek – przedmioty zawo­dowe – tech­niczne,
Lech Pie­czyń­ski – język pol­ski, język rosyj­ski,
Monika Pień­kow­ska – wycho­wa­nie fizyczne, wycho­wawca inter­natu,
Cze­sław Pła­czek – geo­gra­fia
Wio­leta Pod­sia­dła-Xu – logo­peda,
Robert Pokor­niecki – przedmioty zawo­dowe – nawi­ga­cja,
Elż­bieta Puc – język pol­ski, wie­dza o kul­tu­rze,
Jacek Rygiel – przedmioty zawo­dowe – nawi­ga­cja,
Danuta Ska­wiń­ska – wycho­wawca inter­natu,
Wal­de­mar Ska­wiń­ski – wycho­wawca inter­natu,
Piotr Sobi­czew­ski – przedmioty zawo­dowe – mecha­nika,
Ewa Sta­cho­wiak – bio­lo­gia, wycho­wawca inter­natu,
Woj­ciech Szcze­pa­nek – przedmioty zawo­dowe – nawi­ga­cja,
Michał Szmyt – wycho­wawca inter­natu
Joanna Turaj­ska – geo­gra­fia,
Karo­lina Tur­kie­wicz-Gaw­lik – język pol­ski, wie­dza o kul­tu­rze,
Ryszard Waś­kow­ski – kie­row­nik inter­natu,
Krzysz­tof Wej­kow­ski – przedmioty zawo­dowe – mecha­nika,
Mag­da­lena Wen­dorf-Roga­czew­ska – peda­gog,
Agnieszka Wini­szew­ska – wycho­wawca inter­natu
Bar­bara Wolań­ska – logo­peda,
Jolanta Żbi­kow­ska – mate­ma­tyka,
Agnieszka Żucho­wicz – wycho­wa­nie do życia w rodzi­nie,
Mar­cin Żukow­ski – infor­ma­tyka, przedmioty zawo­dowe – tech­niczne,
Tade­usz Żukow­ski – przedmioty zawo­dowe – tech­niczne.

 

Zachęcam do zapoznania się z artykułem na temat Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu. Zarazem warto napisać ANONIMOWO jakieś swoje sugestie czy opinie. Ponieważ taka opinia może być przydatna dla innych czytających, którzy podejmują ważna decyzję w życiu

0 0 votes
Article Rating
Continue Reading
Click to comment
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Pordnik

Sportowe stylizacje na co dzień

Published

on

Sportowe stylizacje na co dzień

Sportowy styl to przede wszystkim wygoda, którą wiele osób ceni sobie bardziej niż elegancję. Jednak jedno nie wyklucza drugiego. Dziś podpowiemy, jak stworzyć sportowe stylizacje, które są jednocześnie wygodne i eleganckie.

(więcej…)

0 0 votes
Article Rating
Continue Reading

Poradnik

Markizy na całe lato – najlepsza ochrona dla Twojego tarasu

Published

on

Markizy na całe lato – najlepsza ochrona dla Twojego tarasu

W słoneczne dni nie ma lepszej ochrony na taras, niż markiza ogrodowa. Produkt ten wykonany jest z najwyższej klasy materiałów, by zapewnić Ci doskonałą ochronę przed słońcem oraz deszczem – tak, że możesz spędzać czas na zewnątrz zawsze wtedy, gdy masz na to ochotę. W tym artykule dowiesz się, jakie inne zalety posiadają markizy ogrodowe od WAKO rolety żaluzje.

(więcej…)

0 0 votes
Article Rating
Continue Reading

Przydatne

Jak prawidłowo zabezpieczyć ładunek?

Published

on

Jak prawidłowo zabezpieczyć ładunek?

Właściwe zabezpieczenie ładunku nie tylko i wyłącznie będzie przeciwdziałać uszkodzeniu ładunku, ale również zagwarantuje bezpieczeństwo kierowcy. Ponadto w sytuacji, gdy fracht nie będzie zamocowany w odpowiedni sposób może stanowić bardzo poważne zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale również życia kierowcy i innych uczestników danego ruchu drogowego. Osoby wykonujące przewóz rzeczy muszą kłaść ogromny nacisk, w jaki sposób powinien być zabezpieczony ładunek.

(więcej…)

0 0 votes
Article Rating
Continue Reading

Popularne

Copyright © 2021 ale24.pl