Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu

Wszystkie informacje na temat Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu. Szkoła ta przeszła diametralną zmianę rozwojową.Utworzyła wiele ciekawych kierunków dzięki którym zarówno chłopacy jak i dziewczyny mogą się kształcić i rozwijać.

Zespół Szkół Mor­skich im. Pol­skich Ryba­ków i Mary­na­rzy w Koło­brzegu.

 

W 1945 roku ofi­cjal­nie a zara­zem for­mal­nie została powo­łana pierw­sza szkoła mor­ska w Koło­brzegu nosząca miano Liceum Rybac­kie. Pomimo tego nie zaczęła jesz­cze ona rzeczywiście funk­cjo­no­wać. 1 marca 1967 roku Mini­ster Żeglugi Janusz Bura­kie­wicz podpisał roz­po­rzą­dze­nie, które powo­ły­wało do życia Tech­ni­kum Rybo­łów­stwa Mor­skiego w Koło­brzegu.

Dyrek­tor Zasad­ni­czej Szkoły Rybo­łów­stwa Mor­skiego w Dar­ło­wie – star­szy mecha­nik Stanisław Szy­mań­ski miał za zada­nie zor­ga­ni­zo­wa­nie szkoły. Szkoła tym­cza­sowo znaj­dy­wała się w budynku byłego hotelu „Bał­tyk”, przy ulicy Gieł­do­wej 12 (róg ul. Walki Mło­dych). Pomiesz­cze­nie miały być prze­zna­czone na biura, kan­ce­la­rię oraz inter­nat. Ucz­nio­wie mieli się uczyć w dwóch salach lek­cyj­nych Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego przy ul. Dłu­giej. Szkoła powsta­wała w mgnie­niu oka przez co trzeba było godzić się na wiele pro­wi­zo­rycz­nych rzeczy. Szkoła cie­szyła się dużym zain­te­re­so­wa­niem, ponie­waż już do pierw­szej klasy zgłosiło się 80 chęt­nych osób co spo­wo­do­wało, że zostały utwo­rzone dwie pierw­sze klasy. Jedna klasa była klasa inter­nacką (znaj­dy­wali się tutaj ucznio­wie spoza Koło­brzegu), druga klasa była klasą miej­scową, która prze­zna­czona była dla absol­wen­tów koło­brze­skich szkół pod­sta­wo­wych. Zarówno jedna jak i druga klasa liczyła po 40 osób.

Krzysz­tof Fior­dow, który był kie­row­ni­kiem inter­natu 15 sierp­nia 1967 roku prze­jął budy­nek po hotelu i wraz z nowo przy­ję­tymi pra­cow­ni­kami adap­to­wał obiekt inter­natu do przy­ję­cia nowych uczniów. Przez dwa tygo­dnie trwały prace remon­towe orga­ni­za­cyjne i porząd­kowe. Po tych dwóch tygo­dniach cięż­kiej pracy budy­nek nada­wał się do przy­ję­cia chłop­ców z różnych stron Pol­ski. Budy­nek wyglą­dał w nastę­pu­jący spo­sób, że na par­te­rze znaj­dy­wały się biura szkoły oraz nie wielka świe­tlica, na pierw­szym pię­trze znaj­dy­wał się pokój do nauki wła­snej, pokoje dla wycho­waw­ców, izo­latka, maga­zyn i biblio­teka. Nato­miast na dru­gim i trze­cim pię­trze było do dys­po­zy­cji 10 pokoi czte­ro­oso­bo­wych.

Rok szkolny roz­po­czął się w spo­sób uro­czy­sty, nie było żad­nych opóź­nień i innych prze­szkód co pozwo­liło na spo­kojne kom­ple­to­wa­nie nie­zbęd­nej kadry dydak­tycz­nej. 1 wrze­śnia 1967 roku uro­czyście roz­po­czął się rok szkolny, który miał miej­sce w inter­na­cie. Pod­czas rozpo­czę­cia roku szkol­nego mło­dzież oraz całe grono peda­go­giczne zostało uro­czy­ście przywi­tane przez dyrek­tora szkoły Sta­ni­sława Szy­mań­skiego. Pod­czas tej uro­czy­sto­ści dyrektor przed­sta­wił jakie są cele oraz zada­nia do wyko­na­nia przez szkołę. Nato­miast kierownik inter­natu Krzysz­tof Fior­dow przed­sta­wił uczniom jakie będą pano­wały zasady w szkole wią­zały się one z orga­ni­za­cją oraz regu­la­mi­nem. Po tym wsz­yst­kim ucznio­wie zostali przy­znani do klas oraz zostały im prze­ka­zane mun­dury, które zostały wypo­ży­czone z Zasad­ni­czej Szkoły Rybo­łów­stwa Mor­skiego w Dar­ło­wie. Następ­nego dnia wszyscy chłopcy odbyli marsz z ulicy Gieł­do­wej do tzw. „ogól­niaka”. Wzbu­dzali u innych przechodniów zachwyt. Szkoła została bar­dzo szybko zaak­cep­to­wana przez miesz­kań­ców Koło­brzegu dzięki czemu szkoła ta zyskała ogromną sym­pa­tię.

100 km od Koło­brzegu
w roku szkol­nym 1968/69 przy­jęto 80 nowych uczniów. Szkoła podwo­iła swoją liczeb­ność, powstały już cztery klasy. Nato­miast warunki inter­nac­kie pozo­stały bez zmian.
Przez to, że uczniów przy­by­wało a nie­stety miej­sca w inter­na­cie było coraz to mniej szkoła wyna­jęła stan­cje w pobliżu ul. Gieł­do­wej za które pono­siła opłaty. Zaję­cia ogól­no­kształ­cące nie ule­gły żad­nym zmia­nom tak jak do tej pory odby­wały się one w LO. Oprócz tego doszły nowe przedmioty zawo­dowe, co spo­wo­do­wało, że trzeba było zor­ga­ni­zo­wać warsz­taty szkolne. Zaję­cia odby­wały się w róż­nych miej­scach. Jedne pro­wa­dzone były w piw­ni­cach ówcze­snego Stu­dium Nau­czy­ciel­skiego oraz w warsz­ta­tach Zasad­ni­czej Szkoły mechanicznej, inne zaś jak np. zaję­cia z sie­ciar­stwa odby­wały się w PPiUR „Barka”.

W 1968 roku ucznio­wie mieli swoją pierw­szą mor­ską wyprawę był to rejs pod­czas któ­rego mieli moż­li­wość odby­cia swo­ich pierw­szych prak­tyk na kutrach mor­skich. W 1969 roku ucznio­wie TRM-u zyskali sto­łówkę, która została stwo­rzona z w pomiesz­cze­niach Biblio­teki Miej­skiej. Szkoła roz­wijała się coraz to bar­dziej dzięki czemu udało jej się zdo­być nową powierzch­nię użyt­kową w bara­kach po Zasad­ni­czej Szkole budow­lanej przy ul. Kamien­nej.

W czerwcu 1970 roku Szkoła zmie­niła dyrek­tora został nim nauczy­ciel mate­ma­tyki Jan Dzionk. Sta­ni­sław Szy­mań­ski poże­gnał się ze szkołą, uczniami, radą peda­go­giczną i rozpoczął pracę w Zjed­no­cze­niu Gospo­darki Ryn­ko­wej w Szcze­ci­nie. Dzięki temu, że szkoła miała do dys­po­zy­cji dwa inter­naty zarówno przy ul. Kamien­nej jak i przy ul. Giełdowej zatrud­niono nowych nauczy­cieli i wycho­waw­ców.

Rok 1971 był rokiem zmian dla szkoły. Zmie­niły się przede wszyst­kim warunki pracy. Szkoła otrzy­mała tym­cza­sową wła­sną loka­li­za­cję w czę­ści Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 5 mieli rów­nież prawo do korzy­sta­nia w niej z sali gim­na­stycz­nej. Szkoła bar­dzo długo cze­kała na to by została im przy­znana loka­li­za­cja szkoły przy ul. Arci­szew­skiego aż w końcu się docze­kała. Oprócz tego wszyst­kiego były fun­du­sze, które dały moż­li­wość budowy szkoły, nie cze­ka­jąc roz­po­częto prace budow­lane. Ucz­nio­wie rów­nież wyka­zy­wali się spo­łecz­nie, ponie­waż niektóre prace budow­lane sami wyko­ny­wali. Pierwsi absol­wenci ukoń­czyli tą szkołę w roku 1972. Nato­miast od wrze­śnia zawsze w szkole pewne zmiany.

Utwo­rzono nowe spe­cjal­no­ści: nawi­ga­cyjno-poło­wową i mecha­niczną.
Wrze­sień 1973 rok był rokiem prze­ło­mo­wym dla wszyst­kich. Szkoła otrzy­mała do użytku nowy inter­nat, dzięki któ­remu mogło w nim zamiesz­kać aż 288 osób. Szkoła została skoszaro­wana przez co nie wędro­wali już tak jak do tej pory. Budowa szkoły oraz wszel­kie prace z tym zwią­zane skoń­czyły się w czerwcu 1974 roku. Rów­nież w tym roku budy­nek został oddany do użytku. Prze­ło­mo­wym a także jak uro­czy­stym wyda­rze­niem dla szkoły było otrzy­ma­nie sztan­daru, oprócz tego ucznio­wie zło­żyli uro­czy­ste przy­rze­cze­nie. Pod­czas tej uro­czy­sto­ści szkoła miała zaszczyt gościć m.in. Mini­stra Han­dlu Zagra­nicznego i Gospo­darki Mor­skiej wice­pre­miera Kazi­mierza Olszew­skiego i I Sekre­tarza Komi­tetu Woje­wódz­kiego PZPR – Wła­dy­sława Koz­dry. To był nowy a jakże uro­czy­sty i ważny etap w życiu szkoły.

W 1975 roku ponow­nie nastę­puje zmiana dyrek­tora następcą Jana Dzionka zostaje pan Maciej Zien­tala. W 1976 roku powstaje Poli­ce­alne Stu­dium Radio­ko­mu­ni­ka­cji Mor­skiej, na wydział ten przy­było aż 15 słu­cha­czy z Wiet­namu. W następ­nym roku przy­je­chała kolejna grupa Wiet­nam­czy­ków, która liczyła tym razem 18 słu­cha­czy. W ZSM uczyła się rów­nież grupa Nigie­ryj­czy­ków. Przy­byli oni do szkoły w roku 1981.

28 lipca 1976 roku – data ta miała dwa ważne wyda­rze­nia. Jed­nym z wyda­rzeń było zwodowa­nie statku dla szkoły – traw­ler prze­twór­nię m/t „Admi­rał Arci­szew­ski”. Dru­gim waż­nym wyda­rze­niem było to, że szkoła zmie­niła swoją nazwę na Zespół Szkół Rybo­łów­stwa Mor­skiego.

Szkoła swój pierw­szy Jubi­le­usz obcho­dziła w paździer­niku 1977 roku. Z tej oka­zji został zorga­ni­zo­wany zjazd absol­wen­tów. Dzięki temu, że została podnie­siona ban­dera na szkol­nym statku pierwsi ucznio­wie, któ­rych grupa liczyła 54 osoby mieli moż­li­wość wyru­sze­nia w długi rejs na łowi­ska afry­kań­skie. Szkole udało się rów­nież zaku­pić pierw­sze jachty MKM „Płowce”, „Grun­wald”. Dyrek­tor Maciej Zen­tala w roku 1979 wspól­nie z grupą nauczy­cieli wyje­chał na kon­trakt do Angoli, gdzie orga­ni­zo­wał śred­nią szkołę mor­ską. Pobyt ten nie trwał długo, ponie­waż tylko do 1 wrze­śnia 1980 roku. W tym cza­sie sta­no­wi­sko dyrek­tora objął Alek­san­der Dąbrow­ski. Nato­miast od 1 wrze­śnia 1980 roku do do 1 wrze­śnia 2002 roku funk­cję dyrek­tora spra­wo­wał Kazi­mierz Świd­nicki.
Rok 1992 był rokiem kiedy to szkoła obcho­dziła 25-lecie ist­nie­nia. Z tej oka­zji odbył się kolejny zjazd absol­wen­tów. Nade­szły w szkole kolejne zmiany. Szkoła zmie­niła autor­ski program naucza­nia w kla­sach nawi­ga­cyj­nych. Szkoła zmie­niła także nasta­wie­nie ­pod kątem kształ­ce­nia. Zaczęła kształ­cić tech­ników nawi­ga­torów. Pow­stała nowa spe­cja­li­za­cja a mianowi­cie: Tech­ni­kum Och­rony Śro­do­wi­ska – tech­ni­kum to dało moż­li­wość nauki również dziew­czy­nom.

W 1993 roku szkoła zmie­niła swoją nazwę. Aż po dzień dzi­siej­szy działa jako Zespół Szkół Mor­skich. 11 paździer­nika 1997 roku szkoła obcho­dzi swoje 30 – lecie, szkoła otrzy­muje poświę­cony nowy sztan­dar.

Od 1 wrze­śnia 2002 roku nastę­pują kolejne zmiany funk­cje dotych­cza­so­wego dyrek­tora, którym był Kazi­mierz Świd­nicki przej­muje Lech Pie­czyń­ski, nato­miast wicedyrek­torem zostaje Jolanta Żbi­kow­ska.

W 2003 roku szkoła otwiera nowy kie­ru­nek nosi on nazwę: tech­nik spe­dy­tor. Szkoła coraz to bar­dziej się roz­wija co pozwala na to, że od 1 wrze­śnia w skład Zespołu Szkół Mor­skich włączono rów­nież III Liceum Ogól­no­kształ­cące w Koło­brzegu.

Jak widać szkoła nie stoi w miej­scu daje to coraz to więk­sze moż­li­wo­ści. Przy­kła­dem tego jest wpro­wa­dze­nie nowego kie­runku jakim jest: tech­nik logo­styk. Został on wpro­wa­dzony w roku szkol­nym 2004/2005. Dzięki temu, że szkoła speł­niła sze­reg licz­nych wymo­gów uzyskała Cer­ty­fi­kat Zarzą­dza­nia Jako­ścią PN-EN ISO 9001:2001
Obecny dyrek­toe Lech Pie­czyń­ski sta­wia na moder­ni­za­cje szkoły. Odby­wają się różne remonty, dzięki któ­rym szkoła ta znaj­duje się we współ­cze­snym rynku edu­ka­cyj­nym. W 2005 roku biblio­teka szkolna znaj­duje swoje nowe miej­sce dzięki któ­remu jest bardziej prze­stronna, ma miej­sce na czy­tel­nię oraz kącik inter­ne­towy. A co za tym idzie jest to kolejne udo­god­nie­nie dla uczniów.
Rok 2006 jest rokiem zmian i nowo­ści dla szkoły. Remontu docze­kały się także warsz­taty szkolne. Ruszyły pro­gram ” Szko­le­nie Gra­niczne”. W paździer­niku gdy miała miej­sce uroczy­stość ślu­bo­wa­nia klas pierw­szych szkoła otrzy­mała Złotą Odz­nakę Hono­rową Gryfa Zachodniopomor­skiego.

W marcu 2007 roku szkoła otrzy­mała Krzyż Ligii Mor­skiej „PRO MARI NOSTRO”
Szkołą otrzy­mała imię gdzie jej pełna nazwa brzmiała Zespół Szkół Mor­skich im. Pol­skich Ryba­ków i Mary­na­rzy. Nada­nie imie­nia odbyło się pod­czas 40 – lecia szkoły.
Pierw­szego wrze­śnia 2008 roku na mun­du­rach uczniów można zauwa­żyć nową spe­cjalkę. Jest to ozna­cze­nie kie­runku eks­pe­ry­men­tal­nego – tech­nik tury­styki mor­skiej.
W kwiet­niu 2010 roku poże­gnano się z tech­ni­kum ochrony śro­do­wi­ska. Po waka­cjach do użytku zostaje oddany symu­la­tor map elek­tro­nicz­nych.

Wio­sną 2011 roku mecha­nicy mają moż­li­wość odby­cia prak­tyk w stoczni A& P w Fal­mo­uth. Nato­miast w kwiet­niu szkołę opusz­czają ostatni ucznio­wie tech­nik spe­dy­tor.
Dziew­częta mają moż­li­wość od 1 wrze­śnia 2013 roku uczyć się na kie­runku technik mechanik okrę­towy.

Pow­stał nowy kie­ru­nek taki jak: tech­nik eks­plo­ata­cji por­tów i ter­mi­nali. Nabór został przeprowa­dzony w 2014 roku.

Od 2016 roku Zespół Szkół Mor­skich składa się z Tech­ni­kum Mor­skiego z kie­run­kami technik nawi­ga­tor mor­ski i tech­nik mecha­nik okrę­towy oraz z Tech­ni­kum Trans­por­to­wego.
Szkoła ta oprócz tego, że sta­wia naukę na pierw­szym miej­scu i przygotowuje uczniów na jak naj­wyż­szym pozio­mie wyróż­nia się rów­nież tym, że wła­śnie dzięki temu, że jest szkołą o pro­filu morskim posiada w swoim zasięgu wiele rodzaj warsz­ta­tów z któ­rych ucznio­wie mają moż­li­wość korzy­sta­nia. Są to:
1. dział obróbki ręcz­nej – Ryszard Kaczo­row­ski,
2. dział obróbki mecha­nicz­nej – Ryszard Kaczo­row­ski,
3. działy spa­wal­nic­twa nr 1 i nr 2 – Wacław Obręm­ski,
4. dział elek­tro­tech­niczny – Mariusz Kra­śniew­ski,
5. dział kuźni – Tade­usz Żukow­ski,
6. dział obsługi sil­ni­ków – Euge­niusz Pią­tek,
7. dział remon­tów i napraw – Euge­niusz Pią­tek,
8. dział obróbki drewna (sto­lar­nia) – Cze­sław Krew­ski,
Kadra
kierownictwo szkoły

Dyrek­tor szkoły: mgr Lech Pie­czyń­ski
Wice­dy­rek­tor: mgr Jolanta Żbi­kow­ska
Wice­dy­rek­tor: mgr inż. Joanna Hudziak
Główna księ­gowa: mgr Irena Frąc­ko­wiak
Kie­row­nik warsz­ta­tów i prak­tyk zawo­do­wych: mgr inż. Zyg­munt Figie­lek
Kie­row­nik inter­natu: Ryszard Waś­kow­ski
Kie­row­nik gospo­dar­czy: Andrzej Hładki
Kie­row­nik sto­łówki: Anna Zych
Sekre­tarz szkoły: Jolanta Kruk

Kadra Zespołu Szkół Mor­skich w Koło­brzegu:

Gabriela Antos – wycho­wa­nie fizyczne, teo­ria i wycho­wa­nie mor­skie,
Tomasz Baka­la­rek – wycho­wa­nie fizyczne,
Joanna Bed­nar­ska – histo­ria, wos,
Iwona Bogu­sze­wicz – histo­ria, wos, wycho­wawca inter­natu,
Woj­ciech Bro­niecki – wycho­wa­nie fizyczne,
Kamila Budzich – che­mia, mate­ma­tyka, wycho­wa­nie do życia w rodzi­nie,
Piotr Chla­stawa – język rosyj­ski, wycho­wawca inter­natu,
Anna Cybul­ska-Figie­lek – fizyka,
Tomasz Dąbrow­ski – język hisz­pań­ski,
Alek­san­dra Dju­rić – język angiel­ski,
Andrzej Duda – wycho­wawca inter­natu,
Woj­ciech Dzier­kow­ski – język nie­miecki,
Zyg­munt Figie­lek – przedmioty zawo­dowe – tech­niczne,
Rado­sław Fron­cala – edu­ka­cja dla bez­pie­czeń­stwa, infor­ma­tyka,
Łukasz Gło­dow­ski – przedmioty zawo­dowe – nawi­ga­cja,
Mał­go­rzata Gra­bek – wycho­wawca inter­natu,
Tomasz Grze­gor­czyk – przedmioty zawo­dowe – nawi­ga­cja,
Renata Grze­sik–Grze­nicka – język angiel­ski,
Alina Haj­da­mo­wicz – przedmioty zawo­dowe – logi­styka,
Jolanta Han­kie­wicz – język pol­ski, wie­dza o kul­tu­rze,
Andrzej Hładki – teo­ria i wycho­wa­nie mor­skie,
Beata Hływa – wycho­wa­nie fizyczne,
Irena Hryn­ce­wicz-Roma­nów – język pol­ski, wie­dza o kul­tu­rze,
Joanna Hudziak – che­mia, fizyka,
Hanna Hyr­cza-Fal­kow­ska – język nie­miecki, wycho­wawca inter­natu,
Bar­bara Jasnoch – biblio­tekarz szkolny,
Kata­rzyna Kacz­ma­ryk-Abram – język nie­miecki, wycho­wawca inter­natu,
Ryszard Kaczo­row­ski – przedmioty zawo­dowe – tech­niczne,
Mał­go­rzata Kadrzyń­ska – pod­stawy przed­się­bior­czo­ści, etyka,
Piotr Karel – reli­gia,
Leszek Kar­kut – opie­kun radio­klubu,
Adam Kościelny – przedmioty zawo­dowec – mecha­nika, teo­ria i wycho­wa­nie mor­skie,
Sta­ni­sława Kow­gan – mate­ma­tyka,
Mariusz Kra­śniew­ski – przedmioty zawo­dowe
Monika Kreis-Pasi­kow­ska – mate­ma­tyka,
Cze­sław Krew­ski – przedmioty zawo­dowe – tech­niczne,
Beata Laskow­ska – przedmioty zawo­dowe – logi­styka,
Iwona Lubacz – reli­gia,
Andrzej Mali­now­ski – język angiel­ski,
Janina Mar­kie­wicz – mate­ma­tyka,
Bar­bara Michal­ska – język pol­ski, wie­dza o kul­tu­rze,
Beata Moraw­ska – przedmioty zawo­dowe – logi­styka,
Justyna Naha­jow­ska – język angiel­ski,
Hen­ryk Nowo­rol­nik – przedmioty zawo­dowe – nawi­ga­cja,
O. Robert Woły­niec – reli­gia,
Wacław Obrem­ski – przedmioty zawo­dowe – tech­niczne,
Ewa Ołdak – wycho­wawca w inter­na­cie,
Marek Padjas – szko­le­nie gra­niczne, teo­ria i wycho­wa­nie mor­skie, przedmioty zawo­dowe – nawi­ga­cja,
Pasi­kow­ski Woj­ciech język angiel­ski,
Bar­bara Pią­tek – biblio­tekarz szkolny,
Euge­niusz Pią­tek – przedmioty zawo­dowe – tech­niczne,
Lech Pie­czyń­ski – język pol­ski, język rosyj­ski,
Monika Pień­kow­ska – wycho­wa­nie fizyczne, wycho­wawca inter­natu,
Cze­sław Pła­czek – geo­gra­fia
Wio­leta Pod­sia­dła-Xu – logo­peda,
Robert Pokor­niecki – przedmioty zawo­dowe – nawi­ga­cja,
Elż­bieta Puc – język pol­ski, wie­dza o kul­tu­rze,
Jacek Rygiel – przedmioty zawo­dowe – nawi­ga­cja,
Danuta Ska­wiń­ska – wycho­wawca inter­natu,
Wal­de­mar Ska­wiń­ski – wycho­wawca inter­natu,
Piotr Sobi­czew­ski – przedmioty zawo­dowe – mecha­nika,
Ewa Sta­cho­wiak – bio­lo­gia, wycho­wawca inter­natu,
Woj­ciech Szcze­pa­nek – przedmioty zawo­dowe – nawi­ga­cja,
Michał Szmyt – wycho­wawca inter­natu
Joanna Turaj­ska – geo­gra­fia,
Karo­lina Tur­kie­wicz-Gaw­lik – język pol­ski, wie­dza o kul­tu­rze,
Ryszard Waś­kow­ski – kie­row­nik inter­natu,
Krzysz­tof Wej­kow­ski – przedmioty zawo­dowe – mecha­nika,
Mag­da­lena Wen­dorf-Roga­czew­ska – peda­gog,
Agnieszka Wini­szew­ska – wycho­wawca inter­natu
Bar­bara Wolań­ska – logo­peda,
Jolanta Żbi­kow­ska – mate­ma­tyka,
Agnieszka Żucho­wicz – wycho­wa­nie do życia w rodzi­nie,
Mar­cin Żukow­ski – infor­ma­tyka, przedmioty zawo­dowe – tech­niczne,
Tade­usz Żukow­ski – przedmioty zawo­dowe – tech­niczne.

 

Zachęcam do zapoznania się z artykułem na temat Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu. Zarazem warto napisać ANONIMOWO jakieś swoje sugestie czy opinie. Ponieważ taka opinia może być przydatna dla innych czytających, którzy podejmują ważna decyzję w życiu

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Kategorie
———————————–