Connect with us

Published

on

Wszystko na temat Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu. Wspaniałe grono pedagogiczne współpracujące z rodzicami. Stawiają na rozwój i przyszłość ucznia.

Szkoła Pod­sta­wowa Nr 6

im. Janu­sza Kor­czaka w Koło­brzegu

Patron szkoły Janusz Kor­czak

Janusz Kor­czak z pocho­dze­nia był Żydem. Uro­dził się w War­sza­wie 22 lipca 1878 lub 1879 roku. Jego ojciec był adwo­ka­tem. Nie­stety nie znał długo swo­jego ojca, ponie­waż zmarł jak był jesz­cze małym chłop­cem. Z wykształ­ce­nia był nie tylko leka­rzem ale rów­nież peda­go­giem. Debiu­to­wał na łamach tygo­dnika saty­rycz­nego pod tytu­łem „Kolce”. Był twórcą a jed­no­cze­śnie kie­row­ni­kiem żydow­skiego Domu Sie­rot w War­sza­wie. Nie­sa­mo­wi­cie bro­nił wszel­kich Praw Dziecka. W obo­zie zagłady w Tre­blince, gdzie prze­by­wał z wycho­wan­kami sie­ro­ciń­ców i pra­cow­ni­kami zgi­nął. Był to rok 1942 a dokład­nie 6 sierp­nia. Zaw­sze był dla wszyst­kich dzieci jak praw­dziwy ojciec…

Janusz Kor­czak był peda­go­giem i pisa­rzem dla dzieci i mło­dzieży. Pocho­dził z zamoż­nej rodziny, która miała pocho­dze­nie żydow­skie. Nie­stety jego ojciec szybko zmarł co spo­wo­do­wało, że bar­dzo szybko doświad­czył co to jest bieda i nie­do­sta­tek. Podjął stu­dia na kie­runku medycz­nym na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim. Kon­ty­nu­ował swoje stu­dia w Ber­li­nie i Paryżu. w 1903 roku zaczął pracę w jako lekarz w szpi­talu dzie­cię­cym w War­sza­wie. Był rów­nież leka­rzem woj­sko­wym pod­czas dwóch wojen, zarówno pod­czas wojny świa­to­wej jak i wojny rosyj­sko-japoń­skiej.

Swoje życie nie poświę­cał tylko medy­cy­nie ale rów­nież uwiel­biał pisać. Dla­tego też napi­sał dra­mat pod tytu­łem „Któ­rędy”. Jego praca lite­racka została wyróż­niona na kon­kur­sie Kuriera War­szaw­skiego w w 1898 roku. Oprócz tego Janusz Kor­czak ma na swoim kon­cie wiele innych dzieł. Mię­dzy innymi w 19901 roku wyszła jego pierw­sza książka pt. „Dzieci ulicy”. Dużą popu­lar­ność przy­nio­sła mu powieść ” Dziecko salonu”, która została wydana w 1906 roku. Na swoim kon­cie ma rów­nież: ” Jośki”, „Mośki”, i „Srule” (1910) oraz „Józki”, „Jaśki” i „Franki” (1911). Książki te poka­zują jak Janusz Kor­czak nie­sa­mo­wi­cie znał się na psy­chice dzie­cięcej.

Janusz Kor­czak w latach 1911-1942 był kie­row­ni­kiem Domu Sie­rot. Był rów­nież współ­pra­cow­ni­kiem Naszego Domu, który był pro­wa­dzony przez Marię Fal­ską. Oba te zakłady zostały prze­kształ­cone przez Janu­sza Kor­czaka w małe spo­łe­czeń­stwa dzie­cięce o sze­roko roz­wi­nię­tym samo­rządzie. Posia­dał swoje zasady wycho­waw­cze, które zostały przed­sta­wione w pismach peda­go­gicz­nych. Naj­waż­niej­szy z tych cyklów jest cykl: „Jak kochać dziecko” (1919– 1921). Oprócz tego wykła­dał na Insty­tu­cie Peda­go­giki Spe­cjal­nej i Wol­nej Wszech­nicy. Reda­go­wał Mały Prze­gląd w latach 1926-1930. Mały Prze­gląd było to eks­pe­ry­men­talne pismo dzie­cięce, gdzie Janusz Kor­czak był jedy­nym doro­słym współ­pra­cow­ni­kiem. W latach 1935-1936 pra­co­wał w radiu pro­wa­dził tam gawędy radiowe. Jest auto­rem wielu księ­żek dla dzieci mię­dzy innymi takich jak: „Sława”, „Ban­kruc­two małego Dżeka”, „Kaj­tuś cza­ro­dziej”, „Król Maciuś Pierw­szy”, „Król Maciuś na bez­lud­nej wyspie”.

Gdy nad­szedł rok 1942 nie­stety Janusz Kor­czak zostaje zamknięty w get­cie wraz z wycho­wan­kami Domu Sie­rot. Dostaje pro­po­zy­cje oca­le­nia jed­nak ją odrzuca, co spo­wo­do­wało, że w roku 1942 wraz z dziećmi został wywie­ziony do obozu zagłady w Tre­blince, gdzie zgi­nął. Janusz Kor­czak wal­czył o prawa dziecka. Zaw­sze pod­kre­ślał jak ważna jest pozy­cja dzieci w spo­łe­czeń­stwie. Doma­gał się, aby dziecko było uzna­wane zawsze za peł­no­war­to­ścio­wego czło­wieka i to już od chwili jego naro­dzin i na każ­dym eta­pie jego ist­nie­nia. Według niego dziecko ma prawo być tym jakim jest, że dziecko ma prawo być sobą.

Histo­ria Szkoły

1 wrze­śnia 1946 roku zabrzmiał pierw­szy dzwo­nek. Począt­kowo pla­cówka była filią Szkoły Pow­szech­nej Nr 1 w Koło­brzegu przy ulicy Por­to­wej. Rok 1955 był cza­sem prze­ło­mo­wym dla szkoły. Szkoła ta uzy­skała sta­tus samo­dziel­nej pla­cówki oświa­to­wej. Adol­fina Toma­szew­ska dzięki dłu­go­let­niej pracy oraz swo­jej nie­oce­nio­nej pracy prze­jęła wła­dzę nad szkołą. Jak to bywa wraz z powsta­niem szkoły szkoła otrzy­muje kolejny numer w tym przy­padku było jed­nak zupeł­nie ina­czej. Wła­dze oświa­towe nie zgo­dziły się by szkoła miała numer 2. Z bie­giem czasu szkole została przy­pi­sana cyfra sześć, która stałą się mier­ni­kiem oceny dzia­łań szkoły.

Dzieci coraz to wię­cej­ przy­by­wało, a co za tym idzie miej­sca w szkole robiło się coraz to mniej dla­tego też rodzice wyszli z ini­cja­tywą by roz­bu­do­wać szkołe.

Nad­szedł 11 maj 1958 rok w tym dniu pod­czas zebra­nia rodzi­ców została powo­łany Komi­tet Budowy Szkoły. Każdy miesz­ka­niec Zło­towa zade­kla­ro­wał, że da rocz­nie 50 zł na budowę szkoły. Do 25 czerwca 1958 roku udało się zebrać 3000 zł. Z roku na rok kwota robiła się coraz to więk­sza i więk­sza. Rodzice byli wytrwali co spo­wo­do­wało, że w 1966 roku powstała nowa szkoła. Wszyst­kie rze­czy zostały prze­wie­zione ze sta­rego do nowego budynku.

Mimo tego, że szkoła była nowa to wyma­gała wielu napraw. Przez długi czas szkoła nie miała ani swo­jego patrona ani swo­jego hymnu. Odno­to­wano, że odbyły się dwie uro­czy­sto­ści nada­nia szkole imie­nia wraz z muro­wa­niem tablic pamiąt­ko­wych. Na tą uro­czy­stość zostały także ufun­do­wane sztan­dary. Wpro­wa­dzono cere­mo­niał szkolny. Pierw­sza uro­czy­stość odbyła się 9 maja 1985 roku. Była ona zwią­zana z pew­nym wyda­rze­niem zapi­sa­nym w kro­nice Koło­brzegu w 1946 roku. 25 wrze­śnia 1946 roku został postrze­lony w Koło­brzegu funk­cjo­na­riusz Powia­to­wego Urzędu Bez­pie­czeń­stwa Publicz­nego szer. Win­centy Cze­cho­wicz. Ówcze­sny Rejo­nowy Urząd Spraw Wew­nętrz­nych ufun­do­wał szkole sztan­dar. Ofi­cjal­nie szkoła nosiła imię kpr. Win­cen­tego Cze­cho­wicza od 1992 roku. Na radzie peda­go­gicz­nej samo­rząd uczniow­ski zło­żył wnio­sek, który został rów­nież poparty przez grono peda­go­giczne co spo­wo­do­wało, że zostało odwo­łane dotych­cza­sowe imię Szkoły Pod­sta­wo­wej w Koło­brzegu.

Nad­szedł rok szkolny 2001/02, w któ­rym dyrek­tor A. Haraj wraz z gro­nem peda­go­gicz­nym pod­jął decy­zję, że szkoła będzie nosiła imię Janu­sza Kor­czaka.

Szkoła ta by nie powstała bez pomocy oraz wspar­cia rodzi­ców, któ­rzy wpi­sali swoje nazwi­ska w dzieje szkoły. Rodzice w dużej mie­rze przy­czy­nili się do tego, aby szkoła miała swoje tra­dy­cje, to oni wspie­rali wszel­kie dzia­ła­nia rady peda­go­gicz­nej, zawsze słu­żyli chęt­nie pomocą gdy tylko była taka potrzeba. Cała spo­łecz­ność lokalna też wło­żyła w powsta­nie tej szkoły wiele pracy, życz­li­wo­ści. Współ­praca mię­dzy radą peda­go­giczną, rodzi­cami czy komi­te­tem rodzi­ciel­skim zawsze ukła­dała się pomyśl­nie. Szkoła orga­ni­zo­wała róż­nego rodzaju imprezy np. potań­cówki i zabawy syl­we­strowe a dochód, który został zebrany zawsze był prze­ka­zy­wany na cele lub potrzeby szkoły. Orga­ni­zo­wane były rów­nież festyny na któ­rych można było brać udział w lote­riach gdzie były do wygra­nia mię­dzy innymi żywe zwie­rzęta, garnki, kubeczki i inne rze­czy. Rodzice sta­rali się jesz­cze bar­dziej uświet­nić festyn dla­tego też czę­sto prze­bie­rali się za akto­rów i wystę­po­wali w róż­nych przed­sta­wie­niach. Rodzice nie­sa­mo­wi­cie odda­wali się szkole, poświę­cali jej wiele swo­jego czasu. Nasz­częście kolejne poko­le­nia nie zaprze­stały tej wspa­nia­łej tra­dy­cji szli tymi samymi śla­dami wspie­rali szkołę zarówno wycho­waw­czo jak i opie­kuń­czo, uroz­ma­icali życie szkolne i wzbo­ga­cali je.

Dopro­wa­dziło to do tego, że pomoc i współ­praca Rodzi­ców zaczęła przy­bie­rać inne formy innymi słowy spon­so­ring. Szkołę zaczęła popie­rać gazeta, lokalna tele­wi­zja czy też radio. W latach 90 – tych powstał Komi­tet Rozbu­dowy Szkoły zare­je­stro­wany w Urzę­dzie Mia­sta na jego czele stał p. Piotr Karel. Komi­tet ten skła­dał się z urzęd­ni­ków, przed­się­bior­ców, nauczy­cieli z obec­nego dyrek­tora A. Haraj oraz rodzi­ców. Kolej­nym celem było stwo­rze­nie sali gim­na­stycz­nej oraz roz­bu­do­wa­nie obec­nej szkoły. Minęło tro­chę czasu zade­cy­do­wano, że sku­pić się należy na budo­wie sali gim­na­stycz­nej oraz kom­pleksu boisk.

Prze­wod­ni­cząca Rady szkoły dała pro­po­zy­cję by te wszyst­kie dzia­ła­nia, które mają być zre­ali­zo­wane warto nagło­śnić je w mediach, warto rów­nież orga­ni­zo­wać róż­nego rodzaju festyny, majówki czy inne ple­ne­rowe imprezy z któ­rych uzy­skany dochód będzie prze­zna­czony na budowę sali czy boisk.

Nad­szedł maj 2004 roku wiele dzieci tej szkoły miało tą przy­jem­ność, że w końcu mogły korzy­stać z nowo­cze­snej hali spor­to­wej i kom­pleksu boisk spor­to­wych. To wła­śnie liczne festyny i imprezy przy­czy­niły się do tego aby dzieci miały piękne i wygodne miej­sca do ćwi­czeń i zabawy.

Jed­nak to nie był koniec pomy­słów rodzi­ców. W dru­giej kolej­no­ści rodzice chcieli stwo­rzyć gim­na­zjum przy szkole. Pomimo cięż­kiej pracy i zaan­ga­żo­wa­nia nie udało się stwo­rzyć wyma­rzo­nego gim­na­zjum. Dopiero w 2009 roku dzięki ini­cja­ty­wie dyrek­tora Andrzeja Haraja zostaje utwo­rzone Radzi­kow­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Oświa­towe.

Dzięki temu po wielu sta­ra­niach i neo­cja­cjach gim­na­zjum zostało uru­cho­mione od wrze­śnia 2010 roku.

w 2010 roku został oddany do użytku nowy prze­bu­do­wany i zmo­der­ni­zo­wany budy­nek szkolny.

Jak widać współ­praca rodzi­ców oraz ich zaan­ga­żo­wa­nie jest tak silne tak duże, że przy­nosi ona nie­sa­mo­wity owoc ich cięż­kiej pracy. Widać, że wszystko co robią robią to dla swo­ich dzieci po to, żeby było im wygod­niej, przy­jem­niej, lżej. Dzieci w tej szkole nie tylko mogą liczyć na wykwa­li­fi­ko­waną kadrę nauczy­cieli, która ich odpo­wiedni przy­go­tuje do życia, prze­każe im wie­dzę, postara się im przy­swoić tą wie­dzę, ale dzieci będą miały też czas na roz­rywkę na sport na zabawę. Bo jak wiemy to też w życiu jest bar­dzo ważne.

Szkoła ta mie­ści rów­nież przed­szkole.

Misja przed­szkola.

Misją przed­szkola jest przede wszyst­kim to by dzieci, które uczęsz­czają do niego pod­czas wspól­nej zabawy czy edu­ka­cji czuły się bez­piecz­nie, przed­szkole to ma na celu roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści dzieci, wspo­maga dzieci w ich indy­wi­du­al­nym roz­woju, wdraża zdrowy styl życia, roz­wija spraw­nośc fizyczną, kształ­tuje u dzieci odpor­ność emo­cjo­nalną, moty­wuje dzieci do twór­czego dzia­ła­nia.

Misją przed­szkola jest przedewszyst­kim to aby dziecko było szczę­śliwe.

Wła­dze szkoły

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 6 – mgr ANDRZEJ HARAJ

Kadra peda­go­giczna

Hybel-Man­tu­re­wicz Dorota – Wice­dy­rek­tor, infor­ma­tyka, przy­roda

Ada­miak Renata – Peda­gog

Alek­san­dro­wicz Marta – Edu­ka­cja wcze­snosz­kolna, psy­cho­log

Baran Ewa – Nau­czy­ciel oddziału zero­wego

Barań­czak Monika – Nau­czy­ciel świe­tlicy, język pol­ski

Beder Wie­sława – Mate­ma­tyka, infor­ma­tyka

Bog­da­no­wicz Monika – Nau­czy­ciel przed­szkola

Bog­da­no­wicz Piotr – Wycho­wa­nie fizyczne

Bog­dań­ska Joanna – Język pol­ski

Bryl Beata – Nau­czy­ciel świe­tlicy

Bujak Anna – Język angiel­ski

Chłod­nicka Elż­bieta – Edu­ka­cja wcze­snosz­kolna

Cholka Dariusz – Wycho­wa­nie fizyczne

Dąbrow­ska-Pie­sik Monika – Język nie­miecki

Elert Monika – Język pol­ski

Elert – Sowa Mag­da­lena – Język pol­ski

Gaw­roń­ska Anna – Edu­ka­cja wcze­snosz­kolna

Gór­ni­sie­wicz Agnieszka – Histo­ria

Gry­giel Beata – Pla­styka

Hałasa Ewa – Nau­czy­ciel wspo­magający

Hry­nie­wicka Mag­da­lena – Język angiel­ski

Jało­szyń­ska Mał­go­rzata – Nau­czy­ciel oddziału zero­wego

Jar­nicka Mag­da­lena – Wycho­wa­nie fizyczne

Jóź­wicka Agnieszka – Nau­czy­ciel biblio­teki, histo­ria

Kapica Mał­go­rzata – Nau­czy­ciel oddziału zero­wego

Karel Mag­da­lena – Nau­czy­ciel przed­szkola

Kitow­ska Mag­da­lena – Edu­ka­cja wcze­snosz­kolna

Kle­pu­szew­ska Monika – Socjo­te­ra­peuta

Kop­czyń­ska-Maj Iwona – Przy­roda, bio­lo­gia, histo­ria

Kowal­czyk Mał­go­rzata Przy­roda, geo­gra­fia

Krysz­czak Beata – Edu­ka­cja wcze­snosz­kolna

Ksią­żek Oli­wia – Edu­ka­cja wcze­snosz­kolna, bio­lo­gia, wycho­wa­nie do życia w rodzi­nie

Kujawa Edyta – Che­mia, język nie­miecki

Kuliń­ska Kamila – Nau­czy­ciel wspo­magający

Kurz Elż­bieta – Edu­ka­cja wcze­snosz­kolna

Labiń­ska Jolanta – Język nie­miecki

Lisow­ski Hen­ryk – Fizyka

Mag­dziń­ska Agnieszka – Mate­ma­tyka

s. Maty­jasz­czyk Teresa -Reli­gia

Muszyń­ska Monika – Mate­ma­tyka, infor­ma­tyka

Muża Woj­ciech Nau­czy­ciel – świe­tlicy, muzyka

Nar­bun­to­wicz Aneta – Reli­gia

Ostrow­ska Agnieszka – Infor­ma­tyka

ks. Pająk Bar­tło­miej – Reli­gia

Parus Żaneta – Edu­ka­cja wcze­snosz­kolna

Pie­sik Miro­sław – Nau­czy­ciel świe­tlicy

Polak Mariola – Edu­ka­cja wcze­snosz­kolna

Roma­niuk Marta – Muzyka, ryt­mika

Rosiń­ska Bar­bara – Wycho­wa­nie fizyczne

Roso­łow­ska Pau­lina – Edu­ka­cja wcze­snosz­kolna

Schulz Ewa – Mate­ma­tyka

Ski­ciń­ska Joanna – Wycho­wa­nie fizyczne

Sob­czak Urszula – Język pol­ski, histo­ria

Sob­czuk-Harasz Alek­san­dra -Nau­czy­ciel świe­tlicy,

Socha Agnieszka – Język angiel­ski

Sta­ni­szew­ska Mag­da­lena – Edu­ka­cja wcze­snosz­kolna

Stań­czak Mariola – Język angiel­ski

Szczerba Pau­lina – Mate­ma­tyka, zaję­cia tech­niczne

Wie­czo­rek Mar­tyna – Edu­ka­cja wcze­snosz­kolna

Zasada Iwona – Edu­ka­cja wcze­snosz­kolna

Zię­tek Agata – Logo­peda

Zachęcam do zapoznania się z artykułem na temat Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu. Zarazem warto napisać ANONIMOWO jakieś swoje sugestie czy opinie. Ponieważ taka opinia może być przydatna dla innych czytających, którzy podejmują ważna decyzję w życiu

0 0 votes
Article Rating
Continue Reading
1 Comment
Subscribe
Powiadom o
guest

1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Marlena Szczygieł
Marlena Szczygieł
4 lat temu

moja córka uczęszcza do tej szkoły i jest bardzo zadowolona. Wysoki poziom nauczania. Nauczyciele są wykwalifikowani. Ogólnie bardzo polecam!

Pordnik

Sportowe stylizacje na co dzień

Published

on

Sportowe stylizacje na co dzień

Sportowy styl to przede wszystkim wygoda, którą wiele osób ceni sobie bardziej niż elegancję. Jednak jedno nie wyklucza drugiego. Dziś podpowiemy, jak stworzyć sportowe stylizacje, które są jednocześnie wygodne i eleganckie.

(więcej…)

0 0 votes
Article Rating
Continue Reading

Poradnik

Markizy na całe lato – najlepsza ochrona dla Twojego tarasu

Published

on

Markizy na całe lato – najlepsza ochrona dla Twojego tarasu

W słoneczne dni nie ma lepszej ochrony na taras, niż markiza ogrodowa. Produkt ten wykonany jest z najwyższej klasy materiałów, by zapewnić Ci doskonałą ochronę przed słońcem oraz deszczem – tak, że możesz spędzać czas na zewnątrz zawsze wtedy, gdy masz na to ochotę. W tym artykule dowiesz się, jakie inne zalety posiadają markizy ogrodowe od WAKO rolety żaluzje.

(więcej…)

0 0 votes
Article Rating
Continue Reading

Przydatne

Jak prawidłowo zabezpieczyć ładunek?

Published

on

Jak prawidłowo zabezpieczyć ładunek?

Właściwe zabezpieczenie ładunku nie tylko i wyłącznie będzie przeciwdziałać uszkodzeniu ładunku, ale również zagwarantuje bezpieczeństwo kierowcy. Ponadto w sytuacji, gdy fracht nie będzie zamocowany w odpowiedni sposób może stanowić bardzo poważne zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale również życia kierowcy i innych uczestników danego ruchu drogowego. Osoby wykonujące przewóz rzeczy muszą kłaść ogromny nacisk, w jaki sposób powinien być zabezpieczony ładunek.

(więcej…)

0 0 votes
Article Rating
Continue Reading

Popularne

Copyright © 2021 ale24.pl