Connect with us

Published

on

W dzi­siej­szych cza­sach środki, które udało się zaro­bić w Inter­ne­cie można wypła­cać tak na prawdę na róż­no­rodne spo­soby są to na przy­kład port­fele inter­ne­towe, kryp­to­wa­luty, doła­do­wa­nia tele­fonu oraz wiele innych. Mimo wszystko więk­szość osób tak na prawdę korzy­sta z kont ban­ko­wych. Jeżeli są osoby, które nie posia­dają wła­snego konta ban­kowego pod­po­wiem, że warto by było posia­dać takie konto. Wystar­czy skorzy­stać z porów­ny­warki kont ban­ko­wych spraw­dzić które konto by było naj­bar­dziej odpo­wied­nie i po pro­stu zało­żyć sobie to konto. Dużym plu­sem kont ban­ko­wych jest to, że ist­nieją takie konta, z któ­rych mogą korzy­stać osoby poni­żej 18 roku życia.

Przed­sta­wię naj­po­pu­lar­niej­sze pro­ce­sory płat­ni­cze (port­fele inter­ne­towe), które umoż­li­wiają doko­ny­wa­nie płat­no­ści w Inter­ne­cie oraz prze­le­wa­nie ich na konta ban­kowe. Osoby, które zaj­mują się zara­bia­niem pie­nię­dzy w inter­ne­cie powinny pamię­tać o tym, że warto mieć zało­żone konta na kilku pro­ce­sach płat­ni­czych. Nie jest wyma­gane by zakła­dać na wszyst­kich stro­nach, ponie­waż zawsze można spraw­dzić na stro­nie gdzie chcemy zara­biać jakie pro­ce­sory płatn­icze obsłu­guje. W więk­szo­ści przy­pad­ków użyt­kow­nicy korzy­stają z Pay­pal oraz Payza ale poda­łam rów­nież inne może komuś się przy­da­dzą.

Pro­cesy płat­ni­cze i port­fele inter­ne­towe

Czym są port­fele inter­ne­towe?
Pro­ce­sory płat­ni­cze, czę­sto rów­nież noszą nazwę jako port­fele inter­ne­towe. Są one ide­alnym roz­wią­za­niem dla osób, które czę­sto korzy­stają z Inter­netu – np. osoby, które pro­wa­dzą same przez sie­bie dzia­łal­no­ści gospo­dar­cze są zobo­wią­zani do prze­ka­zy­wa­nia pie­nię­dzy. Wła­śnie pro­cesy płat­ni­cze dają moż­li­wość otrzy­my­wa­nia pie­nię­dzy w dowol­nej bądź z góry usta­lo­nej wcze­śniej walu­cie.
Port­fele inter­ne­towe jest to takie narzę­dzie bez, któ­rego w dzi­siej­szych cza­sach osoby pra­cu­jące bądź pla­nu­jące pracę w sieci nie są w sta­nie swo­bod­nie funk­cjo­no­wać. Jest to ide­alne roz­wią­za­nie dla osób, które roz­po­częły bądź już pro­wa­dzą dzia­łal­ność w Inter­ne­cie. Pro­ce­sory płat­ni­cze dają ogromne udo­god­nie­nie, ponie­waż dają moż­li­wość prze­le­wa­nia pie­nię­dzy z ban­ków tra­dy­cyj­nych. Dzięki temu nie ma już koniecz­no­ści opła­ca­nia wyso­kich pro­wi­zji, co wię­cej koszty robią się niż­sze pod­czas pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści.

Kolejną korzy­ścią posia­da­nia port­feli inter­ne­towych jest to, że pie­nią­dze mogą być trans­fe­ro­wane w dowol­nej walu­cie zarówno do wielu pro­gra­mów jak i do rozlicz­nych plat­form inwe­sty­cyj­nych. Ope­ra­cja może być pro­wa­dzona dwu­kie­run­kowo, ponie­waż posłu­gu­jąc się tą samą drogą, można wypła­cać okre­ślone kwoty i prze­lać je na posia­dane przez sie­bie konto.

Także jak widać pro­ce­sory płat­ni­cze jest to ide­alny, wręcz naj­lep­szy spo­sób, który daje moż­li­wość doko­ny­wa­nia wpłat i wypłat. Wła­śnie z tego a nie innego roz­wią­za­nia korzy­stają biz­nes­meni, ponie­waż pro­wa­dzą swoje dzia­łal­no­ści za pomocą Inter­netu. Narzę­dzie to jest przy­datne mię­dzy innymi w celu prze­le­wa­nia wyna­gro­dzeń pra­cow­ni­kom za wyko­naną pracę. Można korzy­stać zarówno z kart kre­dy­to­wych lub innego rodzaju kart.

Port­fele inter­ne­towe doko­nują wcze­śniej­szej wery­fi­ka­cji, dla­tego też należy podać pra­wi­dłowe dane oso­bowe. W celu zabez­pie­cze­nia wła­snych pie­nię­dzy należy pod­dać się takiej wery­fi­ka­cji nie warto od niej ucie­kać bądź jej uni­kać.

Popu­larne port­fele inter­ne­towe

Pay­pal
Pay­pal należy do naj­bar­dziej popu­larnych pro­ce­so­rów płat­ni­czych. Nie­mal więk­szość wła­śnie z tego port­felu inter­ne­towego korzy­sta. Cie­szy się ogromną popu­lar­no­ści w szcze­gól­no­ści mamy z nim do czy­nie­nia w skle­pach czy aukcjach wła­śnie tam naj­czę­ściej obsłu­guje. Wła­śnie ten port­fel inter­ne­towy cha­rak­te­ry­zuje się nie­za­wod­no­ścią oraz moż­li­wo­ścią zakła­da­nia spo­rów. Wyróż­nia się rów­nież tym, że jest szansa na posłu­gi­wa­nie się języ­kiem pol­skim. Pay­pal zwraca ogromną uwagę na to, aby jego repu­ta­cja nie ule­gła znisz­cze­niu czyli dba o nią by była na jak naj­wyż­szym pozio­mie. Oprócz tego wszyst­kiego dodat­ko­wym atu­tem jest to, że prze­le­wa­nie pie­nię­dzy z konta na konto jest bez­płatne, nie pono­simy żad­nych zbęd­nych dodat­ko­wych kosz­tów.

 

Payza
Payza jest to port­fel inter­ne­towy, który nosi miano jako „bez­kon­ku­ren­cyjny” bank elek­tro­niczny. Oprócz tego jest bar­dzo wszech­stronny. Ogrom­nym atu­tem Payza jest to, że służy pomocą pod­czas gdy pie­nią­dze zostaną utra­cone. Payza bar­dzo czę­sto jest wyko­rzy­sty­wany do obsłu­gi­wa­nia bizne­sów online, pro­gra­mów part­ner­skich, inwe­sty­cyj­nych i revshare. Port­fel ten daje ogromne poczu­cie bez­pie­czeń­stwa dzięki czemu daje moż­li­wość zara­bia­nia pie­nię­dzy poprzez Inter­net.

 

Skrill
Skrill trak­to­wany jest jako pro­ce­sor płat­ni­czy, dzięki temu, że może być uznany za pro­fe­sjo­nalną firmę, wszel­kie usługi są wyko­ny­wane na jak naj­wyż­szym pozio­mie. Swój wysoki poziom świad­cze­nia usług opiera się zarówno na bez­pie­czeń­stwie jak i na jako­ści. Skrill może w pewien spo­sób sta­no­wić dużą kon­ku­ren­cję dla tra­dy­cyj­nych ban­ków. Ponie­waż jak wia­domo coraz to wię­cej osób podej­muje zaro­bek poprzez Inter­net.

 

Pay­oneer
Pay­oneer jest to pro­ces płat­ni­czy, który przyj­muje płat­no­ści od firm. Jego nie­kwe­stio­no­waną zaletą jest to, że daje moż­li­wość trans­fe­ro­wa­nia pie­nię­dzy pomię­dzy użyt­kow­nikami. Należy do mobil­nych apli­ka­cji, która wyróż­nia się szybką wery­fi­ka­cją. Pay­oneer ma jed­nak pew­ien man­ka­ment. Polega on na tym, że jest słaby sup­port oraz brak wska­zań do regu­lo­wa­nia płat­no­ści w pro­gra­mach wyso­kiego ryzyka.

 

SolidTru­stPay
SolidTru­stPay jest to pro­ces płat­ni­czy, który cie­szy się ogromną popu­lar­no­ścią pośród użyt­kow­ni­ków, ponie­waż gwa­ran­tuje bez­pie­czeń­stwo a usługi są świad­czone na jak naj­wyż­szym pozio­mie. Wyróż­nia się rów­nież tym, że ma wszech­stronne dzia­ła­nie, które polega na tym że ma dostęp do ogrom­nej liczby pro­gra­mów, inwe­sty­cji oraz bizne­sów. Ogrom­nym atu­tem SolidTru­stPay jest rów­nież to, że pozwala na zakła­da­nie spo­rów i uła­twia odzy­ska­nie utra­co­nych pie­nię­dzy. Wypłaty odby­wają się tylko za pomocą kan­to­rów. Może słu­żyć do wypła­ca­nia i wpła­ca­nia środ­ków mię­dzy róż­nymi ser­wi­sami.

 

Per­fect Money
Per­fect Money jest pro­ce­so­rem płat­ni­czym, który funk­cjo­nuje w sieci już od 2007 roku. Zau­to­ma­ty­zo­wane są tutaj zarówno wpłaty jak i wypłaty. Zaletą Per­fect Money jest to, że daje moż­li­wość wyko­rzy­sty­wa­nia go w pro­gra­mach wyso­kiego ryzyka.

 

Netel­ler
Netel­ler ten popu­larny port­fel inter­ne­towy został zało­żony w 1999 roku. Ser­wis ten obsłu­gi­wany jest w języku pol­skim (rów­nież tele­fo­niczna) – to jest duży plus. Wadą nato­miast jest to, że wery­fi­ka­cja pochła­nia dużo czasu.

 

Pay­eer
Pay­eer należy do rosyj­skich pro­ce­so­rów płat­ni­czych. Działa on za pomocą intu­icji. Wyróż­nia się tym, że posiada on niskie pro­wi­zje, dzięki czemu ma wielu zwo­len­ni­ków zarówno ze strefy bizne­so­wej jak i pośród użyt­kow­ni­ków. Jest sto­so­wany w stale rosną­cej licz­bie pro­gra­mów inwe­sty­cyj­nych.

 

Okpay
Okpay należy do naj­młod­szych pro­ce­so­rów płat­ni­czych na rynku. Funk­cjo­nuje od 2009 roku. Mimo tego, nie prze­kre­śla to jego szans na umoc­nie­nie pozy­cji na rynku. Swoją pozy­cje na rynku może pogłę­bić mię­dzy innymi dzięki temu, że jest funk­cjo­nalny, dostępny w pol­skiej wer­sji języ­ko­wej oraz za sprawą moż­li­wo­ści posia­da­nia wie­lu port­feli inter­ne­towych. Cha­rak­te­ry­zuje się rów­nież tym, że posiada wewnętrzny sys­tem wymiany. Nato­miast jego słab­szą stroną jest marny sup­port.

 

Pay­too
Pay­too jest to pro­ce­sor płat­ni­czy, który funk­cjo­nuje na rynku od 2004 roku. Posiada on ame­ry­kań­skie korze­nie. Ogrom­nym atu­tem tego pro­cesu jest to, że posiada wła­sną apli­ka­cje, nie pobiera mie­sięcz­nych i rocz­nych opłat, jest dostępny w ponad dwu­stu kra­jach, gwa­ran­tuje jak naj­wyż­sze bez­pie­czeń­stwo pod­czas doko­ny­wa­nych trans­ak­cji, daje moż­li­wość korzy­sta­nia z wir­tu­al­nej karty kre­dy­to­wej Pre­paid Master Card oraz daje moż­li­wość posia­da­nia opcjo­nal­nej karty pla­sti­ko­wej Pre­paid Master Card.

 

Pro­cesy płat­ni­cze oraz ich funk­cje
Rola pro­ce­sów płat­ni­czych jest nie­oce­niona. Tak na prawdę więk­szość czy z nas czy więk­szość biz­nes­me­nów nie wyobraża sobie że mogli by bez nich funk­cjo­no­wać, ponie­waż dają im ogromne udo­god­nie­nie. Różne dzia­łal­no­ści czy biznesy dzia­ła­jące na więk­szą skale powinny myśleć o tym, żeby posia­dać nie jedną a kilka port­feli inter­ne­towych. Uza­sad­nione jest to w sytu­acji, gdy każdy bank elek­tro­niczny zapew­nia moż­li­wość wyboru rodzaju konta. Warto wziąć pod uwagę to, że przy zało­że­niu przy­naj­mniej jedno lub dwa z nich można zało­żyć i pro­wa­dzić bez­płat­nie. Warto rów­nież mieć na uwa­dze to, by wyro­bić sobie cho­ciaż jedną kartę.

 

Dzi­siej­szy rynek ofe­ruje wiele róż­no­rod­nych pro­ce­sów płat­ni­czych, które posia­dają zarówno wady jak i zalety. Zna­jąc je każdy każdy może doko­nać świa­do­mego wyboru. Dzięki temu, że ist­nieje duża liczba port­feli inter­ne­towych uła­twia doko­na­nia wła­śnie tego odpo­wied­niego wyboru.

 

Pod­czas doko­na­nia decy­zji, który port­fel inter­ne­towy wybie­ramy warto zasu­ge­ro­wać się opi­niami, które są wyra­żane przez innych. Warto się z nimi zapo­znać cho­ciażby po to by wybrać ten, który rze­czy­wi­ście jest naj­bar­dziej pole­cany przez użyt­kow­ni­ków. Należy zwró­cić uwagę przede wszyst­kim na takie zalety jak ich funk­cjo­nal­ność, dowie­dzieć się czy ist­nieje moż­li­wość skorzy­sta­nia ze wspar­cia tech­nicz­nego, oraz spraw­dzić czy jest bez­po­średni i pro­fe­sjo­nalny kon­takt z ser­wi­sem co jest jak wia­domo bar­dzo ważne. Jeżeli wszyt­kie te czyn­niki będą wystę­po­wały to użyt­kow­nik może być cał­ko­wi­cie spo­kojny o bez­a­wa­ryjne i bez­pro­ble­mowe trans­fe­ro­wa­nie pie­nię­dzy.

 

Naj­waż­niej­szą funk­cją pro­ce­sów płat­ni­czych jest to by dawały moż­li­wość stwo­rze­nia zakła­da­nia spo­rów. O ich roli można się prze­ko­nać w sytu­acji gdy prze­bieg trans­ak­cji zosta­nie zakłó­cony. Zakła­da­nie spo­rów jest na tyle ważne, że użyt­kow­nik w chwili utra­ce­nia pie­nię­dzy może być spo­kojny ponie­waż wie, że może liczyć na pomoc banku elek­tro­nicz­nego, który zrobi wszystko by odzy­skać utra­cone pie­nią­dze. Należy pamię­tać, że powinno się uru­cho­mić pro­ce­dury, o któ­rych każda osoba, która doko­nuje trans­ak­cji za pośred­nic­twem sieci, powinna wie­dzieć.

 

Pro­ce­sory płat­ni­cze posia­dają wiele walo­rów, które zostały wyżej wymie­nione ale oprócz tego mogą być trak­to­wane jako alter­na­tywa dla kan­to­rów, mię­dzy innymi dla­tego że gwa­ran­tują korzyst­niej­sze warunki wymiany walut. Wybrane pro­ce­sory płat­ni­cze nie wyczer­pują wszyst­kich moż­li­wo­ści. Pro­ce­sory płat­ni­cze mimo wszyt­ko są bar­dzo popu­larne, spraw­dzane są przez ogromną ilość użyt­kow­ni­ków nie tylko w Pol­sce ale na całym świe­cie. Oprócz tego wyróż­nia ich to, że gwa­ran­tują bez­pie­czeń­stwo oraz brak opłat.

 

Źródło informacji portfele internetowe

0 0 votes
Article Rating
Continue Reading
Click to comment
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Artykuł Miesiąca

Afera w Kołobrzegu! Starosta i znany architekt zatrzymani. W akcji funkcjonariusze CBA

Published

on

Afera w Kołobrzegu! Starosta i znany architekt zatrzymani. W akcji funkcjonariusze CBA

czwartek w godzinach popołudniowych miało dojść do zatrzymania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne starosty Tomasza Tamborskiego. To nieoficjalne informacje, które stanowią jednak na tę chwilę, wśród polityków i urzędników, tajemnicę poliszynela – wiadomo również, że część urzędników Starostwa Powiatowego jest przesłuchiwana, urząd został przeszukany, a dzisiaj ma również zebrać się zarząd Platformy Obywatelskiej w związku z tą sprawą. Oficjalnie Tomasz Tamborski jest na urlopie do 20 października.

(więcej…)

0 0 votes
Article Rating
Continue Reading

Bez kategorii

kredyt sms dla zadłużonych – pożycz łatwo i łatwo w parę sekund! Blachownia wyślij sms O TREŚCI: WNIOSEK na 7257

Published

on

kredyt sms dla zadłużonych – pożycz łatwo i łatwo w parę sekund! Znalazłeś się w krytycznej sytuacji gospodarczej, pilnie potrzebujesz pożyczki na spłatę bieżących zobowiązań albo potrzebujesz gotówki na dokończenie remontu, niemogącą czekać naprawę samochodu, lub na kolejny równie ważny cel? Szukasz serwisu, w jakim zawrzesz umowę pożyczkową na atrakcyjnych dla Ciebie warunkach, bez zbędnych formalności i biurokracji, bez składania znacznej mierze dokumentów, i bez składania zaświadczenia o zarobkach? Skorzystaj z swego serwisu Kredyt-Express, za usługą którego nauczysz się z najpiękniejszymi ofertami dostępnymi dziś na bazarze i obiecasz sobie pożyczkę w parę minut, tylko za pomocą telefonu i internetu!

(więcej…)

0 0 votes
Article Rating
Continue Reading

Bez kategorii

Pracownik z Ukrainy Moryń zadzwoń 533 024 116

Published

on

Gdzie znaleźć pracownika z Ukrainy

Pracodawcy często stają przed ogromnym wyzwaniem, którym jest wyszukanie właściwego pracownika. Gdy zasoby odpowiednie nie pozwolą na przyjęcie rodaka, pojawia się możliwość uzyskania pracownika za granicą. Tymczasem znalezienie takiego typa ma ogromne wyzwanie. Jak uzyskać dobrego człowieka z Ukrainy i gdzie go szukać?

(więcej…)

0 0 votes
Article Rating
Continue Reading

Popularne

Copyright © 2021 ale24.pl