Bez kategorii

Definicja portfeli internetowych, popularne portfele internetowe oraz funkcje procesorów płatniczych.

W dzi­siej­szych cza­sach środki, które udało się zaro­bić w Inter­ne­cie można wypła­cać tak na prawdę na róż­no­rodne spo­soby są to na przy­kład port­fele inter­ne­towe, kryp­to­wa­luty, doła­do­wa­nia tele­fonu oraz wiele innych. Mimo wszystko więk­szość osób tak na prawdę korzy­sta z kont ban­ko­wych. Jeżeli są osoby, które nie posia­dają wła­snego konta ban­kowego pod­po­wiem, że warto by było posia­dać takie konto. Wystar­czy skorzy­stać z porów­ny­warki kont ban­ko­wych spraw­dzić które konto by było naj­bar­dziej odpo­wied­nie i po pro­stu zało­żyć sobie to konto. Dużym plu­sem kont ban­ko­wych jest to, że ist­nieją takie konta, z któ­rych mogą korzy­stać osoby poni­żej 18 roku życia.

Przed­sta­wię naj­po­pu­lar­niej­sze pro­ce­sory płat­ni­cze (port­fele inter­ne­towe), które umoż­li­wiają doko­ny­wa­nie płat­no­ści w Inter­ne­cie oraz prze­le­wa­nie ich na konta ban­kowe. Osoby, które zaj­mują się zara­bia­niem pie­nię­dzy w inter­ne­cie powinny pamię­tać o tym, że warto mieć zało­żone konta na kilku pro­ce­sach płat­ni­czych. Nie jest wyma­gane by zakła­dać na wszyst­kich stro­nach, ponie­waż zawsze można spraw­dzić na stro­nie gdzie chcemy zara­biać jakie pro­ce­sory płatn­icze obsłu­guje. W więk­szo­ści przy­pad­ków użyt­kow­nicy korzy­stają z Pay­pal oraz Payza ale poda­łam rów­nież inne może komuś się przy­da­dzą.

Pro­cesy płat­ni­cze i port­fele inter­ne­towe

Czym są port­fele inter­ne­towe?
Pro­ce­sory płat­ni­cze, czę­sto rów­nież noszą nazwę jako port­fele inter­ne­towe. Są one ide­alnym roz­wią­za­niem dla osób, które czę­sto korzy­stają z Inter­netu – np. osoby, które pro­wa­dzą same przez sie­bie dzia­łal­no­ści gospo­dar­cze są zobo­wią­zani do prze­ka­zy­wa­nia pie­nię­dzy. Wła­śnie pro­cesy płat­ni­cze dają moż­li­wość otrzy­my­wa­nia pie­nię­dzy w dowol­nej bądź z góry usta­lo­nej wcze­śniej walu­cie.
Port­fele inter­ne­towe jest to takie narzę­dzie bez, któ­rego w dzi­siej­szych cza­sach osoby pra­cu­jące bądź pla­nu­jące pracę w sieci nie są w sta­nie swo­bod­nie funk­cjo­no­wać. Jest to ide­alne roz­wią­za­nie dla osób, które roz­po­częły bądź już pro­wa­dzą dzia­łal­ność w Inter­ne­cie. Pro­ce­sory płat­ni­cze dają ogromne udo­god­nie­nie, ponie­waż dają moż­li­wość prze­le­wa­nia pie­nię­dzy z ban­ków tra­dy­cyj­nych. Dzięki temu nie ma już koniecz­no­ści opła­ca­nia wyso­kich pro­wi­zji, co wię­cej koszty robią się niż­sze pod­czas pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści.

Kolejną korzy­ścią posia­da­nia port­feli inter­ne­towych jest to, że pie­nią­dze mogą być trans­fe­ro­wane w dowol­nej walu­cie zarówno do wielu pro­gra­mów jak i do rozlicz­nych plat­form inwe­sty­cyj­nych. Ope­ra­cja może być pro­wa­dzona dwu­kie­run­kowo, ponie­waż posłu­gu­jąc się tą samą drogą, można wypła­cać okre­ślone kwoty i prze­lać je na posia­dane przez sie­bie konto.

Także jak widać pro­ce­sory płat­ni­cze jest to ide­alny, wręcz naj­lep­szy spo­sób, który daje moż­li­wość doko­ny­wa­nia wpłat i wypłat. Wła­śnie z tego a nie innego roz­wią­za­nia korzy­stają biz­nes­meni, ponie­waż pro­wa­dzą swoje dzia­łal­no­ści za pomocą Inter­netu. Narzę­dzie to jest przy­datne mię­dzy innymi w celu prze­le­wa­nia wyna­gro­dzeń pra­cow­ni­kom za wyko­naną pracę. Można korzy­stać zarówno z kart kre­dy­to­wych lub innego rodzaju kart.

Port­fele inter­ne­towe doko­nują wcze­śniej­szej wery­fi­ka­cji, dla­tego też należy podać pra­wi­dłowe dane oso­bowe. W celu zabez­pie­cze­nia wła­snych pie­nię­dzy należy pod­dać się takiej wery­fi­ka­cji nie warto od niej ucie­kać bądź jej uni­kać.

Popu­larne port­fele inter­ne­towe

Pay­pal
Pay­pal należy do naj­bar­dziej popu­larnych pro­ce­so­rów płat­ni­czych. Nie­mal więk­szość wła­śnie z tego port­felu inter­ne­towego korzy­sta. Cie­szy się ogromną popu­lar­no­ści w szcze­gól­no­ści mamy z nim do czy­nie­nia w skle­pach czy aukcjach wła­śnie tam naj­czę­ściej obsłu­guje. Wła­śnie ten port­fel inter­ne­towy cha­rak­te­ry­zuje się nie­za­wod­no­ścią oraz moż­li­wo­ścią zakła­da­nia spo­rów. Wyróż­nia się rów­nież tym, że jest szansa na posłu­gi­wa­nie się języ­kiem pol­skim. Pay­pal zwraca ogromną uwagę na to, aby jego repu­ta­cja nie ule­gła znisz­cze­niu czyli dba o nią by była na jak naj­wyż­szym pozio­mie. Oprócz tego wszyst­kiego dodat­ko­wym atu­tem jest to, że prze­le­wa­nie pie­nię­dzy z konta na konto jest bez­płatne, nie pono­simy żad­nych zbęd­nych dodat­ko­wych kosz­tów.

 

Payza
Payza jest to port­fel inter­ne­towy, który nosi miano jako „bez­kon­ku­ren­cyjny” bank elek­tro­niczny. Oprócz tego jest bar­dzo wszech­stronny. Ogrom­nym atu­tem Payza jest to, że służy pomocą pod­czas gdy pie­nią­dze zostaną utra­cone. Payza bar­dzo czę­sto jest wyko­rzy­sty­wany do obsłu­gi­wa­nia bizne­sów online, pro­gra­mów part­ner­skich, inwe­sty­cyj­nych i revshare. Port­fel ten daje ogromne poczu­cie bez­pie­czeń­stwa dzięki czemu daje moż­li­wość zara­bia­nia pie­nię­dzy poprzez Inter­net.

 

Skrill
Skrill trak­to­wany jest jako pro­ce­sor płat­ni­czy, dzięki temu, że może być uznany za pro­fe­sjo­nalną firmę, wszel­kie usługi są wyko­ny­wane na jak naj­wyż­szym pozio­mie. Swój wysoki poziom świad­cze­nia usług opiera się zarówno na bez­pie­czeń­stwie jak i na jako­ści. Skrill może w pewien spo­sób sta­no­wić dużą kon­ku­ren­cję dla tra­dy­cyj­nych ban­ków. Ponie­waż jak wia­domo coraz to wię­cej osób podej­muje zaro­bek poprzez Inter­net.

 

Pay­oneer
Pay­oneer jest to pro­ces płat­ni­czy, który przyj­muje płat­no­ści od firm. Jego nie­kwe­stio­no­waną zaletą jest to, że daje moż­li­wość trans­fe­ro­wa­nia pie­nię­dzy pomię­dzy użyt­kow­nikami. Należy do mobil­nych apli­ka­cji, która wyróż­nia się szybką wery­fi­ka­cją. Pay­oneer ma jed­nak pew­ien man­ka­ment. Polega on na tym, że jest słaby sup­port oraz brak wska­zań do regu­lo­wa­nia płat­no­ści w pro­gra­mach wyso­kiego ryzyka.

 

SolidTru­stPay
SolidTru­stPay jest to pro­ces płat­ni­czy, który cie­szy się ogromną popu­lar­no­ścią pośród użyt­kow­ni­ków, ponie­waż gwa­ran­tuje bez­pie­czeń­stwo a usługi są świad­czone na jak naj­wyż­szym pozio­mie. Wyróż­nia się rów­nież tym, że ma wszech­stronne dzia­ła­nie, które polega na tym że ma dostęp do ogrom­nej liczby pro­gra­mów, inwe­sty­cji oraz bizne­sów. Ogrom­nym atu­tem SolidTru­stPay jest rów­nież to, że pozwala na zakła­da­nie spo­rów i uła­twia odzy­ska­nie utra­co­nych pie­nię­dzy. Wypłaty odby­wają się tylko za pomocą kan­to­rów. Może słu­żyć do wypła­ca­nia i wpła­ca­nia środ­ków mię­dzy róż­nymi ser­wi­sami.

 

Per­fect Money
Per­fect Money jest pro­ce­so­rem płat­ni­czym, który funk­cjo­nuje w sieci już od 2007 roku. Zau­to­ma­ty­zo­wane są tutaj zarówno wpłaty jak i wypłaty. Zaletą Per­fect Money jest to, że daje moż­li­wość wyko­rzy­sty­wa­nia go w pro­gra­mach wyso­kiego ryzyka.

 

Netel­ler
Netel­ler ten popu­larny port­fel inter­ne­towy został zało­żony w 1999 roku. Ser­wis ten obsłu­gi­wany jest w języku pol­skim (rów­nież tele­fo­niczna) – to jest duży plus. Wadą nato­miast jest to, że wery­fi­ka­cja pochła­nia dużo czasu.

 

Pay­eer
Pay­eer należy do rosyj­skich pro­ce­so­rów płat­ni­czych. Działa on za pomocą intu­icji. Wyróż­nia się tym, że posiada on niskie pro­wi­zje, dzięki czemu ma wielu zwo­len­ni­ków zarówno ze strefy bizne­so­wej jak i pośród użyt­kow­ni­ków. Jest sto­so­wany w stale rosną­cej licz­bie pro­gra­mów inwe­sty­cyj­nych.

 

Okpay
Okpay należy do naj­młod­szych pro­ce­so­rów płat­ni­czych na rynku. Funk­cjo­nuje od 2009 roku. Mimo tego, nie prze­kre­śla to jego szans na umoc­nie­nie pozy­cji na rynku. Swoją pozy­cje na rynku może pogłę­bić mię­dzy innymi dzięki temu, że jest funk­cjo­nalny, dostępny w pol­skiej wer­sji języ­ko­wej oraz za sprawą moż­li­wo­ści posia­da­nia wie­lu port­feli inter­ne­towych. Cha­rak­te­ry­zuje się rów­nież tym, że posiada wewnętrzny sys­tem wymiany. Nato­miast jego słab­szą stroną jest marny sup­port.

 

Pay­too
Pay­too jest to pro­ce­sor płat­ni­czy, który funk­cjo­nuje na rynku od 2004 roku. Posiada on ame­ry­kań­skie korze­nie. Ogrom­nym atu­tem tego pro­cesu jest to, że posiada wła­sną apli­ka­cje, nie pobiera mie­sięcz­nych i rocz­nych opłat, jest dostępny w ponad dwu­stu kra­jach, gwa­ran­tuje jak naj­wyż­sze bez­pie­czeń­stwo pod­czas doko­ny­wa­nych trans­ak­cji, daje moż­li­wość korzy­sta­nia z wir­tu­al­nej karty kre­dy­to­wej Pre­paid Master Card oraz daje moż­li­wość posia­da­nia opcjo­nal­nej karty pla­sti­ko­wej Pre­paid Master Card.

 

Pro­cesy płat­ni­cze oraz ich funk­cje
Rola pro­ce­sów płat­ni­czych jest nie­oce­niona. Tak na prawdę więk­szość czy z nas czy więk­szość biz­nes­me­nów nie wyobraża sobie że mogli by bez nich funk­cjo­no­wać, ponie­waż dają im ogromne udo­god­nie­nie. Różne dzia­łal­no­ści czy biznesy dzia­ła­jące na więk­szą skale powinny myśleć o tym, żeby posia­dać nie jedną a kilka port­feli inter­ne­towych. Uza­sad­nione jest to w sytu­acji, gdy każdy bank elek­tro­niczny zapew­nia moż­li­wość wyboru rodzaju konta. Warto wziąć pod uwagę to, że przy zało­że­niu przy­naj­mniej jedno lub dwa z nich można zało­żyć i pro­wa­dzić bez­płat­nie. Warto rów­nież mieć na uwa­dze to, by wyro­bić sobie cho­ciaż jedną kartę.

 

Dzi­siej­szy rynek ofe­ruje wiele róż­no­rod­nych pro­ce­sów płat­ni­czych, które posia­dają zarówno wady jak i zalety. Zna­jąc je każdy każdy może doko­nać świa­do­mego wyboru. Dzięki temu, że ist­nieje duża liczba port­feli inter­ne­towych uła­twia doko­na­nia wła­śnie tego odpo­wied­niego wyboru.

 

Pod­czas doko­na­nia decy­zji, który port­fel inter­ne­towy wybie­ramy warto zasu­ge­ro­wać się opi­niami, które są wyra­żane przez innych. Warto się z nimi zapo­znać cho­ciażby po to by wybrać ten, który rze­czy­wi­ście jest naj­bar­dziej pole­cany przez użyt­kow­ni­ków. Należy zwró­cić uwagę przede wszyst­kim na takie zalety jak ich funk­cjo­nal­ność, dowie­dzieć się czy ist­nieje moż­li­wość skorzy­sta­nia ze wspar­cia tech­nicz­nego, oraz spraw­dzić czy jest bez­po­średni i pro­fe­sjo­nalny kon­takt z ser­wi­sem co jest jak wia­domo bar­dzo ważne. Jeżeli wszyt­kie te czyn­niki będą wystę­po­wały to użyt­kow­nik może być cał­ko­wi­cie spo­kojny o bez­a­wa­ryjne i bez­pro­ble­mowe trans­fe­ro­wa­nie pie­nię­dzy.

 

Naj­waż­niej­szą funk­cją pro­ce­sów płat­ni­czych jest to by dawały moż­li­wość stwo­rze­nia zakła­da­nia spo­rów. O ich roli można się prze­ko­nać w sytu­acji gdy prze­bieg trans­ak­cji zosta­nie zakłó­cony. Zakła­da­nie spo­rów jest na tyle ważne, że użyt­kow­nik w chwili utra­ce­nia pie­nię­dzy może być spo­kojny ponie­waż wie, że może liczyć na pomoc banku elek­tro­nicz­nego, który zrobi wszystko by odzy­skać utra­cone pie­nią­dze. Należy pamię­tać, że powinno się uru­cho­mić pro­ce­dury, o któ­rych każda osoba, która doko­nuje trans­ak­cji za pośred­nic­twem sieci, powinna wie­dzieć.

 

Pro­ce­sory płat­ni­cze posia­dają wiele walo­rów, które zostały wyżej wymie­nione ale oprócz tego mogą być trak­to­wane jako alter­na­tywa dla kan­to­rów, mię­dzy innymi dla­tego że gwa­ran­tują korzyst­niej­sze warunki wymiany walut. Wybrane pro­ce­sory płat­ni­cze nie wyczer­pują wszyst­kich moż­li­wo­ści. Pro­ce­sory płat­ni­cze mimo wszyt­ko są bar­dzo popu­larne, spraw­dzane są przez ogromną ilość użyt­kow­ni­ków nie tylko w Pol­sce ale na całym świe­cie. Oprócz tego wyróż­nia ich to, że gwa­ran­tują bez­pie­czeń­stwo oraz brak opłat.

 

Źródło informacji portfele internetowe

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o