Connect with us

Published

on

Piotr Mackiewicz – polski himalaista w wieku 43 lat. Był mężem i ojcem trojga dzieci.

Walka o przy­szłość rodziny Tomka Mac­kie­wi­cza.

Tomasz Mac­kie­wicz w stycz­nie odbył wyprawę na Nanga Par­bat. Nie­stety dla hima­la­isty była to ostat­nia wyprawa. Tomasz Mac­kie­wicz pozo­stał na wyso­ko­ści 7200 m.n.p.m. Nie­stety nie udało się Ratow­ni­kom ura­to­wać 43-let­niego hima­la­isty. Pomoc uzy­skała jego towa­rzyszka Fran­cuzka Eli­za­beth Revol. Pol­ski hima­la­ista Tomasz Mac­kie­wicz nie był sam. Miał rodzinę, która cze­kała na niego w domu i nie­stety się go nie docze­kała. Tomasz Mac­kie­wicz miał żonę i troje dzieci. Żona o imie­niu Anna cze­kała na męża z utę­sk­nie­niem. Rodzina pogrą­żona jest w smutku i żało­bie, potrze­buje teraz ogrom­nego wspar­cia. Zor­ga­ni­zo­wano w inter­ne­cie zbiórkę pie­nię­dzy, która ma na celu zadbać o byt i przy­szłość rodziny. Na chwilę obecną udało się zebrać już ponad milion złoych.

Szczyt Nanga Par­bat jest jed­nym z cięż­szych szczy­tów do zdo­by­cia nosi on nazwę „zabój­cza góra”. Szczyt ten jest jed­nym z naj­trud­niej­szych ośmio­ty­sięcz­ników na świe­cie. Tomasz Mace­wicz już nie raz podej­mo­wał próby zdo­by­cia jak się oka­zuje bar­dzo cięż­kiego szczytu. Próbę którą pod­jął w stycz­niu była jego siódmą próbą i nie­stety ostat­nią. Jak już wyżej wspo­mnia­łam na wyprawę wyru­szył z Fran­cuzka Eli­za­beth Revol. Infor­ma­cje dono­szą, że hima­la­istom udało się zdo­być upra­gniony szczyt. Nie­stety wycię­cze­nie Toma­sza było zbyt duże przez co nie­stety nie był w sta­nie zejść z góry o wła­snych siłach. Pol­ski hima­la­ista naba­wił się cho­roby wyso­ko­ściowej, śle­poty śnież­nej i licz­nych odmro­żeń co spo­wo­do­wało że pozo­stał na wyso­ko­ści 7200 m.n.p.m. W akcji ratow­ni­czej brało udział wielu ratow­ni­ków m.in. Adam Bie­lecki, Denis Urubko, Piotr Tomala i Jaosłw Botor. Pod­czas akcji ratow­ni­czej udało się jedy­nie ura­to­wać kobietę. Pogar­sza­jące się warunki atmos­fe­ryczne spo­wo­do­wały, że zespół ratow­ni­czy nie był w sta­nie powró­cić po Toma­sza Mac­kie­wi­cza 43-let­niego hima­la­istę.

Jak już wyżej wspo­mnia­łam Tomasz Mac­kie­wicz nie był sam. Miał kocha­jącą rodzinę, która cze­kała na niego w domu – żona Anna i trójka dzieci. Wyda­rze­nie to poru­szyło nie­mal całą Pol­skę, nikt nie potrafi obo­jęt­nie przejść obok tego wyda­rze­nia, dla­tego też została zor­ga­ni­zo­wana zbiórka pie­nię­dzy w inter­ne­cie która ma celu zabez­pie­cze­nia rodziny i dania im lep­szej przy­szło­ści.
Pro­wa­dzone są rów­nież dwie ofi­cjalne zbiórki. Zebrano już ponad milion sto tysięcy zło­tych. 583 tys. 828 zł. zgro­ma­dzono na por­talu zrzutka.pl, kolejne 142 tys. 120 euro prze­ka­zano poprzez ser­wis GoFun­dMe. Pierw­szą zbiórkę zor­ga­ni­zo­wała szwa­gierka Toma­sza Mac­kie­wi­cza. Drugą zbiórkę zor­ga­ni­zo­wała Masha Gor­don, przy­ja­ciółka Fran­cuzki Eli­za­beth Revol.

Ostat­nia wia­do­mość Toma­sza Mace­wicza wysłana do bli­skich. 

W pią­tek 26 stycz­nia bie­żą­cego roku Pol­ski hima­la­ista Tomasz Mace­wicz zgi­nął u szczytu Nanga Par­bat w Hima­la­jach. Tuż przed wej­ściem na wierz­cho­łek jed­nej z naj­bez­piecz­niej­szych gór świata hima­la­ista napi­sał wia­do­mość do swo­ich bli­skich. Był to jego ostatni kon­takt z rodziną. Treść którą skie­ro­wał do swo­ich bli­skich była nastę­pu­jąca ” Jeste­śmy na 7300 straszna walka jeśli pogoda dopi­sze jutro szczyt”. – to były ostat­nie słowa Pol­skiego hima­la­isty. Nie­stety zaraz po tym kon­takt z Toma­szem urwał się.
Cała Pol­ska żyje tra­ge­dią, która roze­grała się na ośmio­ty­sięcz­niku Nanga Par­bat.

0 0 votes
Article Rating
Continue Reading
Click to comment
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

felietony

Jak naprawić przeciekający dach bez zmiany pokrycia?

Published

on

Jak naprawić przeciekający dach bez zmiany pokrycia?

Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, ale przeciekający dach nie zawsze wymaga zmiany całego pokrycia, tylko jego naprawy. Oczywiście jest to znacznie mniej kosztowne, a co najważniejsze można to zrobić w stosunkowo łatwy i szybki sposób. Nie potrzeba do tego specjalnych umiejętności, dlatego też powinien sobie z tym poradzić absolutnie każdy. Naprawa przeciekającego dachu nie jest, aż tak bardzo skomplikowanym zadaniem.

(więcej…)

0 0 votes
Article Rating
Continue Reading

Artykuł Miesiąca

Jaka będzie najlepsza farba do malowania liter na pomniku?

Published

on

Jaka będzie najlepsza farba do malowania liter na pomniku?

Dobór odpowiedniej farby do pomników, to bardzo ważna kwestia. Zależy Ci przecież na tym, aby zachowały kolor i jakość przez jak najdłuższy czas. Jeśli chcesz więc dowiedzieć się, w jaki rodzaj farb należy zainwestować, poniższy artykuł jest dla Ciebie idealny!

(więcej…)

0 0 votes
Article Rating
Continue Reading

felietony

Hieny atakują

Published

on

Hieny atakują

Potrącona przez samochód kobieta została przewieziona na Izbę Przyjęć szpitala. Przy jej łóżku pojawia się sympatyczny pan, który obiecuje załatwić wszelkie formalności i podsuwa do podpisu kilka stron dokumentów pisanych „maczkiem”.

(więcej…)

0 0 votes
Article Rating
Continue Reading

Popularne

Copyright © 2021 ale24.pl